NORD2311 - Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i hva et andrespråk er, og hva som kjennetegner mellomspråksvarieteter. Det blir videre gitt en grundig innføring i ulike andrespråksteorier, og hvordan de kan anvendes til å analysere den norsken som innvandrere bruker. Hovedvekten vil bli lagt på undersøkelser og analyse av selve språksystemet (morfologi, syntaks og semantikk), men også kommunikative og samfunnsmessige aspekter som gjelder andrespråksbruk og andrespråksbrukere, vil bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- kunnskap om andrespråkstilegnelse, og hvordan denne skiller seg fra førstespråkstilegnelse
- kunnskap om hva et andrespråk er, og hva som kjennetegner mellomspråkvarieteter
- kunnskap om sentrale begreper, teorier og analysemodeller i andrespråksforskning, med særlig vekt på generative tilnærminger
- innsikt i ulike teorier om universalgrammatikkens rolle i andrespråktilegning
- kunnskap om sentrale strukturelle fenomen innenfor fagområdet norsk som andrespråk
- kjennskap til sentrale metodiske problemstillinger knyttet til datainnsamling og arbeid med informanter

Ferdigheter:
Kandidaten:
- kan anvende det teoretiske analyseapparatet på en kreativ og selvstendig måte
- behersker de viktigste begrep og analysemetoder innenfor generative tilnærminger til andrespråkstilegning
- kan gi begrunnede analyser av sentrale fenomen i norsk som andrespråk
- kan diskutere og reflektere over spesielle utfordringer knyttet til det å tilegne seg norsk som andrespråk
- kan presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger med oppgaveskriving. Veiledning underveis. Det blir lagt vekt på at studentene skal kunne bruke det analyseapparatet de tilegner seg, på en kreativ og selvstendig måte. Obligatorisk aktivitet: Innlevering av 4 mindre øvingsoppgaver. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering av oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fire godkjente øvingsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2311 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.