course-details-portlet

NORD2111 - Nordisk litteratur før 1900

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Det faglige innholdet - tema og teori - vil variere fra studieår til studieår. Emnet omfatter studium av et utvalg nordiske litterære tekster og et utvalg relevante teoritekster.

Læringsutbytte

Emnet har som mål å gi studentene en dypere innsikt i norsk eller nordisk litteratur fra før 1900. Kurset vil ta for seg et begrenset emne og fremme litteraturhistorisk, tekstanalytisk og/eller teoretisk kompetanse. Etter kurset skal studentene kunne:

Kunnskaper

  • fremvise god innsikt i et begrenset emne innenfor norsk eller nordisk litteratur fra før 1900

Ferdigheter

  • anvende og reflektere over teoretisk-metodiske tilnærminger innenfor et avgrenset litteraturvitenskapelig område
  • analysere enkelttekster i en kontekst (for eksempel forfatterskap, tema eller teoretisk perspektiv)
  • finne frem til og vurdere relevant fagstoff
  • utvikle og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger/seminar. Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er) (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Studenter som velger å følge standard pensumliste på emnet leverer ikke pensumliste til instituttet. Studenter som ønsker å gå opp etter en revidert/tidligere godkjent pensumliste må levere individuell pensumliste for godkjenning ved instituttet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen, 7 dager. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 4000 ord.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 6-7 verk hvorav minst ett er av teoretisk art (et teoretisk verk tilsvarer ca. 150 sider). Det vil bli utarbeidet en egen pensumliste for emnet. Tekstutvalget kan være basert på for eksempel et forfatterskap, en periode, en sjanger, et tema eller teoretisk perspektiv. Det forutsettes at studentene leser nødvendig sekundærlitteratur knyttet til de skjønnlitterære tekstene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2111 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk litteratur
  • Nordisk
  • Nordisk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU