course-details-portlet

NFUT0302 - Norsk for utlendinger, trinn 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter E
Skriftlig eksamen 2/3 6 timer E

Faglig innhold

I løpet av kurset skal verbformer (tempus og modus) og nyanser i uttrykksformer (pragmatikk) spesielt vektlegges, foruten en videre befesting av grammatikk som det har vært arbeidet med på de to laveste trinnene.

På trinn 3 skal det også legges opp et samfunnsfaglig pensum, enten i form av et verk (som for eksempel Ellingsen og MacDonald: Her på berget), eller i form av frittstående tekster av tilsvarende omfang og emneutvalg. Noen av emnene kan med fordel belyses gjennom litterære tekster. Studentene skal gjennom denne undervisningen få et innblikk i moderne norsk samfunnsliv og dets historiske forutsetninger.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskaper på nivå B2/C1 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan følge forelesninger på norsk
- kan lese autentiske tekster
- kan uttrykke seg i beskrivende, fortellende og argumenterende sjangrer.
- kan samtale om et bredt spekter av emner

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 6 t. pr. uke, inkludert øvinger i språklaboratorium.
I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha innlevert og fått godkjent minimum seks skriftlige arbeider. Fire av dem bør være i argumenterende sjanger. En av tekstene kan være et lengre arbeid. Kursdeltakerne skal også holde en muntlig presentasjon i løpet av kurset.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.
Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • •Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer
  • •En muntlig presentasjon
  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)

Mer om vurdering

Muntlig eksamen er på 15-20 min. Eksamenskandidaten leser en ukjent tekst som grunnlag for eksaminasjonen og/eller prøves i muntlige ferdigheter gjennom drøfting av pensumrelatert stoff. Ordbok er tillatt ved lesing av ukjent tekst.

Skriftlig eksamen er på til sammen 6 timer. Eksamenen tester språkforståelse (for eksempel diktat og luketekst), grammatikk, ordforråd og tekstproduksjon. Ordbok er ikke tillatt under skriftlig eksamen.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Begge eksamensdelene må bestås for å ha bestått eksamen, og ved stryk må begge tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Bestått Trinn 2 eller bestått innplasseringsprøve eller bestått Norskprøve 3 eller Norskprøven med resultat B2 på den skriftlige delen og B1 eller bedre på de øvrige delene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFUT0301 15.0 01.09.2011
NFUT0303 15.0 01.09.2011
NFUT0304 15.0 01.09.2011
NFUT0305 15.0 01.09.2011
NFF0301 15.0 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 E 23.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU