course-details-portlet

NFUT0112 - Norsk for utlendinger, trinn 1, Ålesund

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2/3 3 timer E
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter E

Faglig innhold

Trinn 1 er et begynnerkurs i norsk. Målgruppa er nybegynnere eller studenter med lite forkunnskaper i norsk. Kurset tar for seg grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten

- har kunnskaper om grammatiske regler for ordbøying og ordstilling på et grunnleggende nivå:

Verb: presens, preteritum, presens perfektum, imperativ, infinitiv
Substantiv: kjønn, tall, bestemthet
Adjektiv: samsvarsbøying og komparasjon
Pronomen: subjekts- og objektsform, refleksive pronomen, possessiva
Ordstilling i hel- og leddsetninger

FERDIGHETER:
Kandidaten

- har kunnskaper på nivå A2/B1 i henhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).
- behersker et grunnleggende ordforråd i norsk dagligtale og grammatiske regler for ordbøyning og ordstilling
- kan skrive enkle, sammenhengende tekster i nåtid, fortid og framtid om emner som er kjente og av personlig interesse. Kandidaten kan beskrive opplevelser og inntrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset går over 2 semestre med avsluttende eksamen i vårsemesteret.

40 undervisningstimer per semester 2 timer 2 ganger per uke.

Kurset er forbeholdt ansatte og studenter ved Campus Ålesund.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • •Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Eksamen omfatter diktat, grammatikk og essay. I tillegg er det en muntlig eksamen på 10-15 minutter. Ordbok er ikke tillatt.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på ny.

Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFUT0101 15.0 01.09.2018
NFUT0102 15.0 01.09.2018
NFUT0103 15.0 01.09.2018
NFUT0104 15.0 01.09.2018
NFUT0105 15.0 01.09.2018
NFUT0106 15.0 01.09.2018
NFUT0107 15.0 01.09.2018
NFUT0108 15.0 01.09.2018
NFUT0109 15.0 01.09.2018
NFUT0131 15.0 01.09.2020
NFUT0130 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen (2) 2/3

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 30.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1)
  • 2)
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU