NFUT0101 - Norsk for utlendinger, trinn 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter E
Skriftlig eksamen 2/3 3 timer E

Faglig innhold

Trinn 1 er et begynnerkurs i norsk. Målgruppa er nybegynnere eller studenter med lite forkunnskaper i norsk. Kurset tar for seg grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten

- har kunnskaper om grammatiske regler for ordbøying og ordstilling på et grunnleggende nivå:

Verb: presens, preteritum, presens perfektum, imperativ, infinitiv
Substantiv: kjønn, tall, bestemthet
Adjektiv: samsvarsbøying og komparasjon
Pronomen: subjekts- og objektsform, refleksive pronomen, possessiva
Ordstilling i hel- og leddsetninger

FERDIGHETER:
Kandidaten

- har kunnskaper på nivå A2/B1 i henhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).
- behersker et grunnleggende ordforråd i norsk dagligtale og grammatiske regler for ordbøyning og ordstilling
- kan skrive enkle, sammenhengende tekster i nåtid, fortid og framtid om emner som er kjente og av personlig interesse. Kandidaten kan beskrive opplevelser og inntrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 6 t. pr. uke, inkludert øvinger i språk-laboratorium.

Kursdeltakerne skal ha innlevert og fått godkjent minst seks skriftlige tekster i løpet av kurset.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.

Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • •Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Eksamen omfatter diktat, grammatikk og essay. I tillegg er det en muntlig eksamen på 10-15 minutter. Ordbok er ikke tillatt.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på ny.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFF0201 15.0 01.09.2016
NFUT0102 15.0 01.09.2011
NFUT0103 15.0 01.09.2011
NFUT0104 15.0 01.09.2011
NFUT0105 15.0 01.09.2011
NFUT0106 15.0 01.09.2011
NFUT0107 15.0 01.09.2011
NFUT0108 15.0 01.09.2011
NFUT0109 15.0 01.09.2011
NFUTCÅ01 15.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 E 05.12.2018 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.