course-details-portlet

NEVR2010 - Innføring i nevrovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

NEVR2010 gir en grunndig innføring i moderne nevrovitenskap. Emnet gjennomgår sentrale tema fra de ulike fagdisipliner innen nevrovitenskapen. Dette inkluderer nevronet og det nevrale nettverk, oppbygging og utvikling av sentralnervesystemet, systemer i sentralnervesystemet inkludert de sensoriske og motoriske system samt elementer fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Emnet gir også en innføring i filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til studiet av hjernen og bevissthet.

Emnet er sterkt anbefalt som forberedelse til det internasjonale masterprogrammet i nevrovitenskap (www.ntnu.edu/studies/msneur), men kan også tas av studenter fra ulike fagområder på bachelornivå. I teknologiutdannelsen egner emnet seg for studenter fra for eksempel biofysikk, elektronikk, databehandling og teknisk kybernetikk. Emnet vil også være nyttig for humanister og samfunnsvitere som ønsker en innføring i det nevrale grunnlaget for tenkning, språk og bevissthet.

Emnet inneholder en kort muntlig presentasjon på et forhåndsdefinert tema. Temaet kan velges fritt, men det må være relatert til minst en av forelesningene og/eller lesematrialene som er tilgjenglige. Presentasjonene vil gjøre det mulig å gå dypere inn i ett av de foreleste temaene og øve på presentsjonsferdigheter. Ved spesielle omstendigheter vil fritak fra presentasjonen være mulig. I så tilfellet vil essay erstatte presentasjonen. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emnet skal studenten:

1) ha innsikt i grunnleggende struktur og –funksjonen til nervesystemet fra det molekylære nivå til systemnivå, inkludert generell kunnskap om den helhetlige organiseringen og funksjonene til sensoriske og motoriske systemer, inkludert deres kortikal og subkortikal komponenter, hovedmodulerende systemer, hjernestamme og ryggmarg.

2) forstå hvordan nevrale system medvirker til sensoriske opplevelser, tanker, følelser og atferd. Dette inkluderer struktur og funksjon til nevronen, synaps og synaptisk overføring, membran sin potensial, metoder for å undersøke hjerneaktivitet, nevralintegrasjon og modulering.

3) kjenne til sentrale teorier innen nevrofilosofi.

4) være istand til å reflektere over vintenskapelige literatur som er reflektert i å forberede og presentere en sammenhengende kort presentasjon/kort essay.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgave. Kurset holdes på engelsk med tanke på det høye antallet utvekslingsstudenter som tar kurset. Ordinær avsluttende eksamen gis kun i høstsemesteret. Studenter som har gyldig forfall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret. Ved få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Essay

Mer om vurdering

Obligatorisk kort muntlig presentason:
Bestått oppgave er en forutsetning for å ta avsluttende eksamen. Bestått oppgave er gyldig kun i to akademiske år.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra Neuroscience by Purves et. al, 5th edition Sinauer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR2020 7.5 01.08.2006
NEVR3010 15.0 01.08.2006
NEVR2030 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nevrovitenskap
 • Biofysikk
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Cellebiologi
 • Filosofi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU