MUSV3121 - Nye tanker - ny kunst: europeisk musikk 1300 - 1500

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Den musikkhistoriske perioden mellom 1300 og 1400 får ofte navnet "Ars Nova" / "Den nye kunsten". Og vi opplever virkelig en stor fornyelse i det europeiske musikklivet i denne tiden som har enorme utvirkninger også i 1400-tallet. For første gang kommer navn på berømte komponister regelmessig fram og deres verker blir med omhu skrevet ned i representative samlinger. Musikknotasjonen oppnår et toppnivå av klarhet, som gjør det mulig å komponere verk som er rytmisk så komplekse at de minner om komposisjoner fra 1900-tallet. I denne tiden finner vi den første, omfattende instrumentalmusikken. Særlig verdslig musikk blomstrer, både som underholdning og uttrykk for dannelse i adelige og borgerlige kretser. Kort sagt: perioden fører oss fra middelalderen til nytiden.

Fordypningsemnet gir en innføring i denne politisk urolige og kunstnerisk fantastiske perioden ved å besøke berømte europeiske musikksentre: blant annet Paris, Reims (Machaut), Avignon (og pavens hoff) og Firenze, hvor den tidlige renessansen finner sitt første høydepunkt i komposisjonene av Francesco Landini. I sentrum står enkelte verk som blir satt i sine respektive historiske sammenhenger. Vi hører, analyserer og diskuterer disse verkene. Vekt legges på de viktigste sang- og instrumentalformene, men også på spørsmål om framføringen av musikken fra de middelalderske originaldokumentene.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3121
- har fordypet kunnskap om europeisk musikk på 1300- og 1400-tallet, dens stilistikk og dens kulturelle og politisk bakgrunn.
- har generell kunnskap om politiske, kulturelle, og musikalske utviklinger i tidsperioden.
- har kunnskap om viktige teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden.
- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen musikken 1300-1400 (vokale og instrumentale former og kultursosiologiske funksjoner).

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3121
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale.
- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen.
- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent.
- kan reflektere over egen faglig utøvelse innen musikken fra 1300- og 1400-tallet og utvikle denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer. Deltakelse i begge deler er obligatorisk. Et skriftlig essay i løpet av semesteret, over et utvalgt tema fra pensumlitteraturen, er en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Oppgaveformulering velges i samråd med faglærer og tar utgangspunkt i emnets pensumliste. Oppgaven veiledes individuelt med 5 timeverk. Endelig oppgaveformulering må være godkjent av faglærer senest ved halvgått semester. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider, 12 punkt, 1,5 linjeavstand.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Essay

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Kursmateriell

Pensum består av utvalgte artikkler og kapittler fra sekundær- og note-litteraturen. Lyttepensum.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.