MUSV3114 - Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over den musikkvitenskapelige diskursen som har oppstått i forbindelse med folkemusikk som både begrep, praksis og ideologi. Her vil internasjonal folkemusikkforskning fra Bela Bartok til Steven Felds "økomusikologi" bli belyst, vi vil møte problemstillinger knyttet til folkemusikken rolle i både nasjonsbygging og diverse motstandsbevegelser så vel som i oppfatninger om dens vektlegging av lokalitet, naturlig miljø, tradisjon, identitet og autentisitet.

I norsk sammenheng vil arven etter Ludvig Mathias Lindeman og Edvard Grieg belyses. Her vil spørsmål om hvordan norsk folkesang og dansemusikk har blitt representert, kategorisert, transkribert og analysert bli tatt opp til drøfting.

Emnet vil gi fordypning og analytisk innsikt i et utvalg sentrale innspillinger av eldre, nyere, norsk og internasjonal folkemusikk. Sentral blir oppbygging av en forståelse av folkemusikkens egenart, dens historisk foranderlige ideologi og dens vedvarende evne til å inspirere og fascinere både utøvere, lyttere og forskere i dag.
Utøvere og forskere med tilknytning til NTNU vil bli engasjert til å delta på noen av seminarene som inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3114
- har fordypet kunnskap om eldre og nyere folkemusikkdiskurs og praksis
- har kunnskap om faghistoriske og oppdaterte problemstillinger i forbindelse med norsk og/eller internasjonal folkemusikk

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3114
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
- kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling i forbindelse med eldre, nyere norsk eller internasjonal folkemusikk
- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
- kan anvende metoder som er spesifikke for folkemusikkforskning på et selvstendig, kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Bacheloroppgaven blir tematisk knyttet til vedkommende fordypningsemne og veiledes individuelt med 5 timeverk. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.