course-details-portlet

MUSV3106 - Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra antikken til det 20. århundret

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Musikk har aldri stått isolert ved siden av den politiske historien. All musikk er påvirket av de samfunnsmessige rammer komponister og musikkutøvere er aktive i. Musikken gjenspeiler og artikulerer derfor politiske tendenser, intensjoner og utopier. Samtidig er musikk et mektig manipulasjonsinstrument som kan brukes til å påvirke større eller mindre samfunnsgrupper.

Seminaret undersøker konstanter og forandringer i dette forholdet over mer enn to årtusener av musikalsk og politisk historie. Seminaret berører relevant vestlig musikk fra antikken til det 20. århundret med fokus på kunstmusikk og utvalgte deler til populærmusikk. Tre tematiske hovedperspektiver står i sentrum:

1. Musikk som artikulasjon av maktforhold (maktens ritualer, propaganda, og institusjonell musikkpolitikk).

2. Musikk som artikulasjon av identitet (hymner, nasjonalsanger, sport-anthems).

3. Musikk som virkemiddel i og gjenspeiling av konflikt, krig, og protest.

Seminaret starter med et innblikk i antikkens politiske musikkteori (Plato) og antikkens så vel som moderne musikkmyter og går til praktiske eksempler fra middelaldersk feudalisme til barokkens absolutisme. Deltakerne får innblikk i musikk til kroninger (blant annet Georg Friedrich Händels 'Coronation anthems'), musikken til et fyrstebryllup i Firenze 1589, og gjenspeilingen av statlige verdier i Jean Baptiste Lullys operaer til solkongen Louis XIV.Seminarets andre halvdel fokuserer på århundrene i forbindelse med og etter den franske revolusjonen (1789-1870): revolusjonssanger og revolusjonsmusikk, og for eksempel Ludwig van Beethovens opera 'Fidelio', og Giuseppe Verdis 'Don Carlo'. Seminaret avsluttes med en oversikt over musikk og makt i Nazi-Tyskland (1933-1945). Fokus ligger særlig på rollen til musikk i forbindelse med krig og vold. I spesielle avsnitt tematiserer seminaret posisjonen til nasjonalsanger i internasjonale konflikter, militærmusikk, rollen til kunst- og populærmusikk i første og andre verdenskrig, så vel som funksjonen til musikk i forbindelse med Vietnam- og Irak-krigen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3106

 • har fordypet kunnskap om musikk i politiske kontekster og med politiske funksjoner i Europa 800-2000
 • har generell kunnskap om politiske, kulturelle, og musikalske utviklinger i tidsperioden
 • har kunnskap om viktige teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden
 • har kunnskap om sentrale problemstillinger innen musikken 800-2000 (vokale og instrumentale former og kultursosiologiske funksjoner)

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3106

 • kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
 • kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent
 • kan reflektere over egen vitenskapelig utøvelse innen politisk musikk 800-2000 og utvikle denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

Kontinuerlig og aktiv deltagelse i obligatorisk undervisning både i forelesningene og seminarene. Deltakerne skriver en skriftlig oppgave om et tema de velger fra pensumlitteraturen. I rammen av seminaret gis en kort muntlig sammenfatning om essayets innhold.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett essay
 • Kort muntlig presentasjon av essayet i seminardelen
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Kursmateriell

Pensum består av utvalgte artikler og kapitler fra sekundær- og note-litteraturen. Lyttepensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Politisk historie
 • Kulturhistorie
 • Estetiske fag
 • Historie
 • Musikkvitenskap
 • Tysk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU