MUSV3102 - Kurt Weill: Fra Berlin til Broadway

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet betraktes komponisten Kurt Weill (1900-1950) fra musikkhistoriske innfallsvinkler, via musikkanalytiske perspektiver og gjennom kunst- og kulturhistoriske kontekstualiseringer. Et viktig fokus er rettet mot Weills kompositoriske innsats innenfor musikkteatergenren og hans tanker om teatermediets musikalske muligheter og begrensinger. I forbindelse med Weill har sammenstillingen "Fra Berlin til Broadway" både politiske, kulturelle og stilistiske implikasjoner. Dette er med på å prege faginnholdet som helhet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3102
- har fordypet kunnskap om komponisten Kurt Weill, hans musikk, hans ideer om musikk og teater og om hans tid.
- har generell kunnskap om det 20. århundres musikk- og kulturhistorie, om musikalsk stilproblematikk og forholdet politikk og musikk.
- har kunnskap om teoretiske innfallsvinkler, forskningsmetoder og analytiske framgangsmåter som er relevante i studiet av Kurt Weill og andre komponister i hans tid.
- har kunnskap om sentrale problemstillinger som angår mellomkrigstidens musikk, musikalsk teater, kulturell interaksjon og genreproblematikk.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3102
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte både skriftlig og muntlig
- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetodikk på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent
- kan reflektere over egen faglig utøvelse på det feltet fordypningen dekker og utvikle denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer som det forutsettes at studenten deltar i. Lesepensum er kombinert med et analysepensum.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

MUSV1011 og MUSV1012 eller tilsvarende. Opptak på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.