MUSV3101 - Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400-1600

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Perioden 1400-1600 er preget av inngripende teknologiske, religiøse og kulturelle omveltninger som førte Europa fra middelalderen til nytiden. Reformasjonen, oppfinnelsen av boktrykket, og oppdagelser av nye verdensområder avløser den herskende verdensordningen, åpner nye horisonter og resulterer i en første bølge av "globalisering". En ny verdensoppfattelse aksentuerer menneskenets syn og følelser, og gjenoppfinner den romerske og greske antikken som en rettesnor til en ny klassisitetsideal.

I løpet av denne perioden finner den middelaldersk pregete religiøse flerstemmige vokalmusikken et sent gylden høydepunkt, og får mellom 1560-1600 sågar nye impulser i konteksten til motreformasjonen (Roma, Venezia) mens de reformerte områder (England, Tyskland, Skandinavia) utvikler nye folkespråkelige liturgier og musikkformer. Adelen oppdager musikk som statussymbol og investerer betydelige summer av statsbudsjettet i musikalsk representasjon. Samtidig fører oppstigningen til borgerskapet i de rike flandriske og italienske byer til en oppblomstring av verdslige musikalske former. De mange teknologiske utviklinger i denne tidsalderen fører til det første desiderte høydepunktet til instrumentalmusikk.

Seminaret gir en oversikt over de vesentlige politisk-kulturelle utviklinger, musikalske sentrer og komponister mellom 1400-1600 og undersøker de formale og stilistiske kjennetegn til musikken i denne perioden.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3101
- har fordypet kunnskap om musikken i Europa 1400-1600.
- har generell kunnskap om kulturelle, politiske og musikalske utviklinger i tidsperioden.
- har kunnskap om viktige teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden.
- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen musikken 1400-1600 (vokale og instrumentale former og kultursosiologiske funksjoner)

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3101
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale (oblig. muntlig innlegg som forutsetning til å gå opp til eksamen)
- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent
- kan reflektere over egen faglig utøvelse innen musikken 1400-1600 og utvikle denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt. Bacheloroppgaven leveres i emnet MUSV2031. Det vil si at studentene følger undervisningen i ett av MUSV31**-emnene, men melder seg opp til bacheloroppgaven i emnekoden MUSV2031.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig innlegg i semesteret over et utvalgt tema fra pensumlitteraturen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.05.2018

Innlevering
22.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.