course-details-portlet

MUSV2006 - Opera og politikk (ca. 1600-1800)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Opera er en aktiv deltaker i den politiske samtiden, og må derav forstås som en refleksjon av sin samtids politiske og sosiokulturelle diskurser. Emnet er en introduksjon til opera, og studerer sentrale komiske og seriøse operaer fra ca. 1600–1800-tallet i lys av deres politiske, kulturelle, sosiale og historiske kontekst. Opera oppstod i den barokke absolutismens representative sfære, hvori den fungerte som statlig representasjon: den skulle opphøye, hylle og ikke minst distansere herskeren fra sine undersåtter. Dette var tiden hvor herskeren ble forstått som «Guds jordlige stedfortreder», og hvor storslagne operaer skulle artikulere herskerens makt og rikdom. Opplysningstiden brakte derimot frem et nytt «opplyst» herskerideal: herskeren ble forstått som «statens første tjener» og ble gitt i oppgave å opplyse folket. Tanken var at et opplyst folk skulle sikre en sterk stat. I denne konteksten ble operascenen utpekt som et ideelt sted for folkeopplysning. Den fungerte som et viktig offentlig rom for politisk kommunikasjon mellom herskeren og folket, men også mellom kunstnere og deres publikum.

Læringsutbytte

Kunnskap:En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV2006- har kunnskap om karakteristiske trekk ved seriøs og komisk opera fra ca. 1600-1800.- har fordypet kunnskap om opera som et politisk medium.- har fordypet kunnskap om opera i politisk, kulturell, sosial og historisk kontekst. - har generell kunnskap om relevante europeiske politiske, kulturelle, historiske og sosiale utviklinger fra ca. 1600-1800.Ferdigheter:En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV2006- kan identifisere og beskrive karakteristiske stil- og strukturelementer i komisk og seriøs opera fra ca. 1600–1800. - kan kontekstualisere opera fra ca. 1600-1800-tallet i dens politiske, kulturelle, sosiale og historiske kontekst.- kan formulere egen fordypet kunnskap på en overbevisende og sammenhengende måte.- kan gjøre egne refleksjoner med bakgrunn i tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger som også inkluderer seminaraktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ett skriftlig essay.

Mer om vurdering

Besvarelsen på hjemmeeksamenen skal være ca. 4000-6000 ord (1,5/12 pkt.).Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Politisk historie
  • Kulturhistorie
  • Estetiske fag
  • Historie
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU