course-details-portlet

MUSP6005 - Kulturskolepedagog i grunnskole

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gis ved NTNU, Institutt for musikk og Institutt for lærerutdanning. Det er primært for kulturskolepedagoger, bygger på den utøvende og pedagogiske kompetansen disse allerede har, og tar sikte på å komplettere denne og anvende den i en grunnskolesammenheng. Emnet har en hovedvekt på musikk, men med elementer av drama/dans. Sentralt står "Storgruppedidaktikk", der hensikten er å gi kulturskolelærere en beredskap for kunstopplæring i storgruppe/klasse. I dette inngår klasseledelse, gruppeprosesser, digitale verktøy for elevers læring og praktisk bruk av instrumentarium, rytmeverktøy, sang, bevegelse, etter ideen «et instrument til hver elev». En intensjon er å legge til rette for elevers basisferdigheter i kunstfaget, slik at de rustes til å søke seg inn på kjerneprogrammet i kulturskolens ordinære tilbud. Utvikling av kompetanse for et bredt kollegialt samarbeid vil bli vektlagt.Det legges vekt på å knytte deltagernes fagkompetanse til grunnskolekonteksten, med fokus på håndverk, kreative arbeidsformer, helhetlig opplevelse, trivsel og trygghet.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs forventes det at deltagerne skal ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

 • kunne etablere og lede skapende læringsprosesser i storgruppe/klasse, muliggjøre alle elevers utvikling og progresjon i gruppa
 • beherske et utvalg metodiske verktøy for bruk i storgruppe/klasse
 • kunne lede elevkor/vokalgruppe, integrert med rytmikk og bevegelse - tilrettelegge grunnleggende musikklære på en motiverende måte
 • kunne dokumentere elevarbeider digitalt, gjennom lydopptak, redigering og presentasjon i google classroom.

Kunnskaper

 • ha innsikt i faktorer i læringsmiljøet som bidrar til elevenes læringsutbytte
 • vise evne til å analysere og reflektere rundt egen yrkesutøving og fortsatte kompetanseutvikling
 • kunne reflektere og legitimere betydningen av kultursatsing for enkeltelever, læringsmiljø og skolemiljø
 • kunne resonnere og vise hvordan undervisning kan fungere innenfor et inkluderende og tverrkollegialt samarbeid
 • ha utviklet et framtidsrettet perspektiv på kulturskolens Breddeprogram, funksjon, potensial og innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Sang og rytmeleker, stemme- og kroppsperkusjon, produksjon av instrumenter, bruk av slagverk/perkusjon, musikk/dans/drama i produksjon, rytmekomponering, forelesninger, kollokvier.2 samlinger a tre dager, til sammen 36 timer. Arbeidskrav: Ett kollokviedokument med basis i litteratur. Parvis. Praksisprosjekt på egen arbeidsplass med praksisrapport

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett kollokviedokument med basis i litteratur. Parvis.
 • Praksisprosjekt på egen arbeidsplass med praksisrapport.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Skriftlig oppgave 7-10 sider over oppgitt tema, med forankring i teori/pensum. Nærmere info. om innhold gis ved kursstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kulturskolepedagog (KKULTPED)

Forkunnskapskrav

Minimum 120 sp innen musikk/teater/dans Ansatt i kulturskole.

Kursmateriell

Litteratur:Angelo, E. (2012). Profesjonsforståelse hos en instrumentalpedagog i en samordnet musikklærerstilling / Musikkundervisning som felles skaping av fellesskap. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1-2012, s. 27-45Angelo, E. & Emstad, A.B. (2017). Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i Angelo, E., Rønningen, A. & Rønning, R.J. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. S. 207- 229. Oslo: Cappelen Akademisk. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.21Hauge, T. B. og Christophersen, C. (2002). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. FagbokforlagetNordahl, T. (2012). Dette vet vi om klasseledelse. Oslo: Gyldendal forlagNordahl, T. (2010 ). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo:Universitetsforlaget. Nordahl, T. Relasjonsbasert klasseledelse -faktorer i læringsmiljøet som bidrar til et godt læringsutbytte. 09.09.15.https://www.udir.no/globalassets/filer/ungdomstrinn-i-utvikling/thomas-nordahl-relasjonsbasert-klasseleldelse.pdfWaagen, W. (2015). Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Et styrket samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. I A.B. Emstad & E. Angelo (red.). Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. S. 191-210. Oslo: Cappelen Akademisk. Westby, I.A. (2017). Undervisningsfaget musikk i kulturskole og grunnskole - to sider av samme sak? I E. Angelo, R. J. Rønning & A. Rønningen (Red.) Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 134-156. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/21

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkpedagogiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU