course-details-portlet

MUSP4161 - Musikkforståelse B

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 2/5
Øving 1/5
Øving 2/5

Faglig innhold

Emnet består av delemnene musikkhistorie B, satslære B og grunnleggende musikkteknologi B. Undervisningen i delemnene skal ha et samordnet fokus på musikalske retninger i det 20. og 21. århundre, med vekt på stilforståelse/analyse og skaping av egen musikk, og skal ha relevans for studentens hovedinstrumentstudier. Innenfor det historiske perspektivet vektlegges også musikkens plass i en sosial og kulturell kontekst. Studentene får øving i å vurdere faktorer som påvirker musikkens tilblivelse, uttrykk og funksjon i sin samtid.

I satslæredelen gis det innføring i teknikker som speiler den musikkhistoriske vinklingen, herunder om grunnleggende instrumentasjon og notasjon. Studentene skriver egen musikk under veiledning.

Grunnleggende musikkteknologi B gir en innføring i grunnleggende lydlære, opptak og redigering, samt estetiske problemstillinger i et utøverperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har basiskunnskap om viktige trender i vestlig kunstmusikk etter 1900
 • kan relatere sentrale musikalske retninger i modernismen til tidligere musikalske stiler og uttrykk
 • har basiskunnskap om faktorer som påvirker musikkens tilblivelse og uttrykk i samtiden, og kan reflektere rundt musikkens rolle i samfunnet
 • har grunnleggende og praktisk kunnskap om noen sentrale komposisjonsteknikker og notasjonsmåter i kunstmusikken etter 1900

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har tilstrekkelige håndverksferdigheter til å kunne lage egen musikk med referanse til et utvalg av kompositoriske uttrykk etter 1900
 • har grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi og kan anvende digitale verktøy for lydopptak, redigering og notasjon
 • behersker et godt musikkfaglig begrepsapparat, og kan formulere fagkunnskap skriftlig og muntlig
 • kan orientere seg i aktuelle kilder og bruke biblioteket på en hensiktsmessig måte

Læringsformer og aktiviteter

Musikkhistorie: Undervisning 2 timer per uke i 12 uker. Forelesninger og seminararbeid. Aktiviteter: Lytting, analyse, partiturlesing, diskusjon og studentpresentasjon. Obligatorisk skriftlig semesteroppgave (minimum tre A4-sider, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand, noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg) eller tilsvarende oppgave, som må være godkjent før avsluttende hjemmeeksamen. Semesteroppgaven gis normalt i Blackboard.

Satslære B: Undervisning: 1 time i klasse og 1 time i gruppe per uke i 12 uker.

Grunnleggende musikkteknologi B gir en innføring i grunnleggende lydlære, opptak og redigering, samt estetiske problemstillinger i et utøverperspektiv.

Musikkhistorie: Undervisningen gis høst

Satslære B: Undervisningen gis vår

Grunnleggende musikkteknologi B: Undervisningen gis høst

Obligatoriske aktiviteter

 • Musikkhistorie: tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Satslære: tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Grunnleggende musikkteknologi B: tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Oppgave i musikkhistorie

Mer om vurdering

Delemnene musikkhistorie B, satslære B og grunnleggende musikkteknologi B må alle være bestått for at emnet som helhet skal kunne vurderes til bestått. Ved ikke bestått må kandidaten ta opp de deler som ikke er bestått ved ny eksamen.

Musikkhistorie: Skriftlig semesteroppgave (eller tilsvarende oppgave) og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning. Mer om vurdering: Hjemmeeksamen (7 dager) kan være en videopresentasjon, en skriftlig oppgave eller en kombinasjon av disse. Hjemmeeksamen leveres i Inspera. Karakter: Bestått / Ikke bestått

Satslære B: Skriftlige øvinger og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning. Det gis ukentlige komposisjonsøvinger der et definert utvalg må leveres og være godkjent. Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Grunnleggende musikkteknologi B: Skriftlige og praktiske øvingsoppgaver samt deltagelse i obligatorisk undervisning Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

MUSP4152 og MUSP4154, MUSP4152 og MUSV1031, eller MUSP4113 og MUSP4114, eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4125 15.0 HØST 2019
MUSP4163 7.5 HØST 2023
MUSP4164 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/5 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 2/5

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 1/5
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU