MT8200 - Videregående kjemisk metallurgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 75/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang våren 2017. Emnet tar sikte på en dypere forståelse av metallurgisk termodynamikk og reaksjonskinetikk, og samspillet mellom disse, i høytemperatur, heterogene metallurgiske prosesser. Følgende emner behandles: termodynamiske målemetoder, overslagsmetoder for termodynamiske data, tilstandsdiagrammer for faste systemer, gass-/faststofflikevekter for flerkomponent¬systemer, termodynamiske relasjoner for smelter og for deres likevekter med faste faser og gasser, statistiske modeller for metall- og saltsmelteblandinger, slaggers struktur og deres reaksjoner med metallsmelter og gass.
Spesielt vil emnet omfatte heterogene reaksjoner som: Reaksjoner mellom faste stoffer og et fluid (gass eller væske), reaksjoner mellom faste stoffer via gassformige mellomprodukt og mellom to fluider (slagg og metall).
Elektrolyseprosesser inngår ikke.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette emnet vil studenten kunne: - Beskrive sammenhengen mellom termodynamikk og reaksjonskinetikk i høytemperatur, heterogene metallurgiske prosesser, og studenten vil ha detaljert kunnskap om anvendelsen av dette for utvalgte prosesser. Studenten vil kunne beskrive termodynamiske måle- og overslagsmetoder for termodynamiske data. Gjøre rede for tilstandsdiagrammer for faste systemer, gass-/faststofflikevekter for flerkomponent¬systemer, termodynamiske relasjoner for smelter og for deres likevekter med faste faser og gasser, statistiske modeller for metall- og saltsmelte-blandinger, slaggers struktur og deres reaksjoner med metallsmelter og gass. Studenten vil også kunne beskrive heterogene reaksjoner som: Reaksjoner mellom faste stoffer og et fluid (gass eller væske), reaksjoner mellom faste stoffer via gassformige mellomprodukt og mellom to fluider (slagg og metall).
Studentene vil ha basiskunnskap om hvordan reaksjonskinetiske metoder kan anvednes i studium og analyse av dimensjonering av reaktorer for metallurgiske prosesser, og i hovedsak ved prosesser for fremstilling av metallene. - Studenten vil kunne anvende slik kunnskap innen egne forskningsoppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Regneøvinger og en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Opplyses ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK5050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.