course-details-portlet

MT8000 - Strømning og varmeoverføring, videregående kurs

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Konserveringsligninger: Konserveringslikningene for global masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger. Dimensjonsanalyse.

Grensesjiktteori: Hastighet-, temperatur- og konsentrasjons-profiler. Varme- og masse-overgangskoeffisienter. Nusselt- og Sherwood-korrelasjoner. To- og trefoldige analogier. Flytende metallers lave Prandtl-tall. Turbulent transport. Reynold's analogier. Kjemisk reaksjonskinetikk på fasegrenser.

Kanalstrømning: Innløpsforhold og fullt utviklede forhold.

Partikler, dråper og bobler: Terminal bevegelse.

Pakkede senger: Ergun's formel for trykktap.

Numeriske simuleringer: Introduksjon til numerisk strømningsmekanikk CFD

Varmestråling: Emisjon, absorpsjon, refleksjon. Adiabatiske flater. Varmestråling i fler-flate-systemer, synsfelt-faktorer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

- Identifisere og beskrive de transportfenomener som er dominerende for prosesser for framstilling og/eller behandling av flytende metaller/legeringer.

- Forklare de ulike aspektene ved transport og overføring av masse, impuls, energi og kjemiske komponenter i fluidblandinger eller mellom ulike faser.

- Gjennomføre grunnleggende beregninger for transport og overføring av masse, impuls, energi i idealiserte (del-)systemer f. eks. ved anvendelse av grenseskikt-teori og korrelasjoner for energi- og masseoverføring.

- Velge nødvendige tiltak for inkorporering av kjemisk reaksjonskinetikk og håndtering av partikler, dråper og bobler i de generelle, globale konserveringsligningene for masse, impuls og energi.

- Formulere og analysere problemstillinger som involverer stråling i flerflate systemer.

- Anvende metodikk for å søke etter og validere overslagsberegninger basert på dimensjonsanalyse og analogier for varme-og masseoverføring.

- Gjøre forenklende forutsetninger for gjennomføring av beregninger og vurdere gyldigheten av de forenklinger som gjøres.

- Sette opp enkle numeriske simuleringer i varme- og massetransportrelaterte problemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 timer), øvinger (30 timer) og selvstudium (120 timer).

Forelesninger, notater og øvrig kursmateriell gis på engelsk. Studenter kan velge norsk eller engelsk ved muntlig eksamen.

En prosjektrapport relatert til numeriske simuleringer av varme og massetransport skal utarbeides i løpet av semesteret. Prosjektrapporten må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Studentens besvarelser på øving og rapport kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen avholdes muntlig, med vurderingsform bestått/ikke bestått.

Prosjektrapporten må være godkjent for tilgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemi (PHKJ)
Kjemisk prosessteknologi (PHKJPROS)
Materialteknologi (PHMT)

Kursmateriell

1. Kompendium utgitt ved instituttet;

2. Modeling in Materials Processing; J.A. Dantzig, C.L. Tucker III, ISBN: 0-521-77923-5.

3. Transport Phenomena, R.B. Bird. et.al, ISBN:0471-410772;

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4208 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
01.06.2023


09:00


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU