MOP4101 - Fordypning i operasjonssykepleie, del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Kunnskapsbasert praksis
Pasientsikkerhet
Anatomi og kirurgi knyttet til sentrale pasientgrupper
Traumepasienten
Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter
Operasjonssykepleie i forhold til ulike aldersgrupper

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper

Viser kunnskaper om anestesiformer og konsekvenser for operasjonspasienten

Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse

Viser inngående kunnskaper om og kan reflektere over operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper

Viser inngående kunnskaper innen mikrobiologi, hygiene og smitteforebygging

Viser inngående kunnskaper om leiring og kirurgiske inngrep og konsekvenser for operasjonssykepleiers funksjon og ansvar

Viser kunnskaper om og kan forsvarlig anvende dokumentasjonsformer og rapportere den utførte sykepleieren mest mulig selvstendig

Viser inngående kunnskaper i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og kunne anvende dette i sin helhetlige sykepleie og begrunne det i kunnskapsbasert praksis.

Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette.

Viser inngående kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen aktuelle fagfelt som studenten har hatt praksis i.

Viser inngående kunnskaper om medikamentadministrasjon

Viser inngående kunnskaper i anvendelse av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt

Viser inngående kunnskaper i anatomi og kirurgiske inngrep innen aktuelt fagfelt


Ferdigheter

Behersker flere deloppgaver som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. selvstendig ved elektiv kirurgi

Planlegger, gjør rede for og administrerer eget arbeid ved elektiv kirurgi mest mulig selvstendig, med praksisveileder i «bakhånd».

Behersker det å gi og motta instrumenter

Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet

Tar delansvar i å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleien ved akutte situasjoner (traumatologi) i samarbeid med praksisveileder.

Håndterer preparater utfra avdelingens prosedyrer

Planlegger, prioriterer og utfører den helhetlige operasjonssykepleien til en pasient med smitte i samarbeid med praksisveileder.

Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten

Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer operasjonssykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning.

Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.

Sikrer kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

Benytter kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Behersker hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder


Generell kompetanse:

Anvender og formidler sin kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie delvis selvstendig, men fortsatt i samarbeid med praksisveileder

Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd

Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter

Bidrar til å kvalitetssikre operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten

Kan skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder

Er bevisst sitt eget kompetansenivå, men søker utfordringer i samarbeid med veileder

Har inngående kunnskaper om de etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritiske pasienten

Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team

Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse

Differensierer og prioriterer egne læringsbehov

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i praksisstudie
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn elektronisk klasserom
Sertifisering som DHLR utøver
I tillegg gjelder følgende fra og med kull 2017 og høsten 2017:Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny praksisperiode etter NTNUs reglement for praksisstudier

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 eller MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1
MOP4000 Fordypning i operasjonssykepleie, del 1

Kursmateriell

Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier 
Hamberger,B. & Haglund, U. (2013)Kirurgi(8.uppl. ed.). Stockholm: Liber
Norsk resuscitasjonsråd (2010).DHLR: norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter. Lærdal: Norsk resuscitasjonsråd. Kan bestilles på  www.hjertevakten.no
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/10/Resymé-av-ERC-Guidelines-2010.pdf 
Norsk resuscitasjonsråd (2010).Nye retningslinjer for DHLR til barn og spedbarn.  http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/6.-Barn-retningslinjer-2010.pdf 
Tveiten, S (2008)Pedagogikk i sykepleiepraksisOslo: Fagbokforlaget
Gaarder,Ch. (red.). (2011) Traumemanual: Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus (6.utg.). Oslo: Ullevål universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius Kabi
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/traumatologi/Sider/traumemanualen.aspx

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.