course-details-portlet

MOL8012 - Introduksjon til Next Generation Sequencing (NGS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette kurset vil det bli gitt en introduksjon til grunnleggende begreper og metoder innen genomikk, med hovedfokus på høykapasitets sekvenseringsteknologi (NGS). NGS er en revolusjonerende teknologi som gir forskere innen biologi og medisin muligheten til å analysere store mengder DNA og RNA sekvenser. Teknologien er et viktig forskningsverktøy innen mange aspekter av biologi og medisin, og blir benyttet på mange forskjellige måter. Tema som blir omtalt og tatt opp i laboratorieøvinger er prøvehåndtering, sekvenseringsteknologien, og relevante metoder/protokoller for DNA/RNA sekvensering. Kurset omtaler grunnleggende bioinformatikk i forbindelse med eksperimentell design, dataformat, kvalitetskontroll, preprosessering og analyse, inkludert praktiske øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått emne skal kandidaten...

 • være i kunnskapsfronten innenfor høykapasitets sekvensering (NGS).
 • beherske fagområdets molekylære og bioinformatiske prinsipper, problemstillinger og metoder.
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike NGS metoder (RNA og DNA sekvensering) og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter.
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
 • kjenne til de vanligste dataformatene og bioinformatiske metodene for behandling av datasett generert fra NGS.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått emne skal kandidaten...

 • kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid hvor NGS blir benyttet.
 • Kunne håndtere komplekse faglige spørsmål relatert til bruk av NGS innen forskjellige fagområder.
 • være i stand til å samarbeide med bioinformatikere om analyse av konkrete datasett fra NGS studier.
 • være i stand til å kritisk vurdere resultatene fra et gjennomført NGS prosjekt.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått emne skal kandidaten...

 • kunne identifisere relevante etiske problemstillinger knyttet til NGS teknologi og bruk i forskning.
 • Kunne utøve NGS relatert forskning med faglig integritet.
 • kunne formidle NGS relatert forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium, forelesninger, laboratorieforelesninger, laboratorieøvinger, bioinformatikk øvinger, semesteroppgave og eksamen.

Hvis det er mindre enn 5 studenter meldt opp, kan læringsformer og aktiviteter endres, og det vil bli vurdert om emnet kan gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Alle forelesninger og øvinger
 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved få oppmeldte studenter til eksamen kan eksamensform endres.

Gjentak av eksamen: Studenten må ha gjennomført obligatoriske oppgaver og aktiviteter for å ta eksamen. Dersom dette er gjennomført og godkjent tidligere, er det tilstrekkelig for gjentak av eksamen. Ved utsatt eksamen kan eksamensform bli endret.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Databehandling
 • Bioinformatikk
 • Cellebiologi
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU