MKS4010 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 anestesi- og intensivsykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets temaer
Temaer fra rammeplanenes hovedemne 2, deriblant:
Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostase.
Grunnleggende mikrobiologi og infeksjonsmedisin
Hygiene
Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
Farmakologi og medikamentregningRespirasjons- og ventilasjonssvikt
Sirkulasjonssvikt
Sepsis og multiorgansvikt
Syre-basebalanse
Væske-elektrolyttforstyrrelser
Intensivmedisnsk behandling

Obligatoriske arbeidskrav
Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig
Deltagelse i simulering
Erstatter
MKS4000 og MKS4102
Supplerende opplysninger
Overlapper 100 % med MKS4000 og MKS4102

Læringsutbytte

Kunnskaper:
har inngående kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
har inngående kunnskap om svikt i vitale funksjoner hos akutt og kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter, og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene.
har kunnskap om grunnleggende tiltak innen anestesiologi og intensivmedisin
forklarer mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper
Ferdigheter:
behersker medikamentregning
analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
benytter sin forståelse av patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
Generell kompetanse:
har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos pasienter med svikt i vitale funksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - passeringstest i medikamentregning
  • Obligatorisk arbeidskrav- simulering

Mer om vurdering


Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning
Intern og ekstern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)
Ny eksamen settes opp i starten av neste semester.
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)
Ingen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (ANEST)
Intensivsykepleie (INTEN)
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk praksis

Kursmateriell

Blant annet:
Ingvaldsen, Baard. Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi. 3. utgave. 2012 OUS Ullevål. Oslo.
Stokland, Olav og Bjørn Bendz. Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utgave. 2015. CappelenDamm, Oslo.
Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk.
Kompendie produsert lokalt.
Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4000 5.0 01.01.2017
MKS4102 5.0 01.01.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.