MIN4000 - Fordypning i intensivsykepleie, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Å være akutt kritisk syk

Funksjons og ansvarsområder

Pasientsikkerhet og teamarbeid

Pasient og familiesentrert pleie og behandling

Systematisk observasjon og vurdering

Kliniske prosedyrer I Intensivsykepleie

Medisinsk utstyr

Medikamentregning

Generell kirurgi

Anestesiformer

Pre-per og postoperative sykepleie

Sykepleie til utvalgte pasientgrupper

Hygiene og mikrobiologi

Etisk og juridisk ansvarlighet

Dokumentasjon og informasjonsteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap
Viser inngående kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og eller/kritisk sykdom
Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
Viser kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
Viser kunnskaper og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
Viser inngående kunnskaper om spesialsykepleie, funksjon, ansvar og pasientmålgruppe for intensivsykepleie
Viser kunnskaper om kliniske prosedyrer innen intensivsykepleie.
Viser inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten

Ferdigheter
Tar utgangspunkt i intensivpasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter både pasient og pårørende ut fra individuelle behov, med veiledning
Planlegger og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning
Dokumenterer intensivsykepleie på en forsvarlig måte
Tar utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle behov og ressurser
Observerer og tolker pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse med veiledning
Tar delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
Assisterer ved prøver og undersøkelser
Viser evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget håndlag og kunnskap
Håndterer det mest vanlige medisinsk teknisk utstyr som brukes i avdelingen med veiledning
Utfører de mest vanlige prosedyrer som gjøres i intensivavdelingen med veiledning
Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse
Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Fagnotat i etikk og jus m/seminar
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved mitt og sluttvurdering i praksisstudie.
OSCE test

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra NTNU. Endelig vedtak om bestått /ikke bestått fattes av universitetet.

Utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny praksisperiode etter reglementet for praksisstudier.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.
Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)
Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)
Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)
Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.
Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf
NSFLIS (2002). Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere. https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/VisArtikkel?p_document_id=125359&p_sub_doc_id=125359.
Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. 244 s
NAF & NSFLIS. (2014).Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. Norsk anestesiologisk forening
Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, 23 okt 2014. 37 s.
Opdahl,Helge (2008) Oksygentransport og oksygeneringssvikt. Oslo: AGA
Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, CappelenDamm.
Stokland, O. (2015). Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm akademisk.
Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.
Ræder, J. (2009).Anestesiologi.En innføringsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.