course-details-portlet

MGLU5238 - Musikalske produksjoner i samarbeid: fra idé til gjennomføring

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på ulike typar musikalske produksjonar med relevans for arbeid i skulen. Ein produksjon blir i denne samanhengen forstått som ei planlagd hending med kunstnarisk intensjon, t.d. konsertar, teaterframføringar, innspelingar, danseframsyningar eller andre scenekunstnariske samarbeidsproduksjonar. I løpet av semesteret skal studenten få trening i å initiere, planlegge, gjennomføre og evaluere ulike typar produksjonar, både individuelt og som del av ei gruppe. Ein viktig del av emnet er å gjere seg kjend med eit variert utval skulerelevante produksjonar gjennom konsertbesøk og ekskursjonar. Gjennom heile emnet er studenten oppmoda til å utforske tema som samarbeid, inkludering, fleirfaglegheit, målgruppe, arena og kunstnariske prosessar.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- har spesialisert kunnskap om eit utval musikalske produksjonar frå fleire ulike kontekstar

- har inngåande kunnskap om fleirfaglege og scenekunstnariske samarbeidsmåtar innanfor rammene for musikalske produksjonar

- har avansert kunnskap om korleis estetiske og kunstnariske læringsprosessar går føre seg i kunstnarisk musikalsk arbeid

- har inngåande kunnskap om korleis musikalsk innhald kan tilpassast særskilde produksjonsformer, målgrupper og arenaer

Ferdigheiter

Studenten

- kan initiere, planlegge, og gjennomføre ulike typar musikalske produksjonar

- kan opprette kontakt med og gjennomføre musikalske samarbeidsprosjekt med aktørar utanfor skulen

- kan leie ein musikalsk produksjon med elevar i skulen - kan kritisk reflektere over og evaluere musikalske produksjonsprosessar med omsyn til samarbeid, inkludering, fleirfaglegheit og målgruppetilpassing

- kan kommunisere tydeleg og reflektert med interne og eksterne samarbeidspartnarar i utforming og gjennomføring av musikalske produksjonar

Generell kompetanse

Studenten

- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmar fagleg og pedagogisk nytenking i kunstfag i skulen

- kan bidra til tettare samarbeid mellom skule og nærmiljø gjennom inkluderande kunstnariske initiativ

Læringsformer og aktiviteter

Workshops, forelesingar, individuelt arbeid og gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Arrangere ekskursjon
  • Musikalsk produksjon 1
  • Musikalsk produksjon 2
  • Refleksjonstekster

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 1. Initiere og arrangere ein ekskursjon for medstudentar til ein musikalsk produksjon 2. Initiere, planlegge og gjennomføre ein musikalsk produksjon i dialog med eksterne aktørar 3. Planlegge og gjennomføre ein eksternt retta musikalsk produksjon basert på mellom anna eigenprodusert innhald 4. Individuelle refleksjonstekstar knytt til arbeidskrav 1-3 i dialog med aktuell pensumlitteratur

Det er obligatorisk oppmøte på alle ekskursjonar og produksjonar. Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som godkjend/ikkje godkjend. Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein kan ta eksamen.

Vurdering: Mappe med 2 tekstar basert på arbeidskrav. Individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU4238 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU