course-details-portlet

MGLU5220 - Komponering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

30 timer undervisning

Emnet tar utgangspunkt i en bred forståelse av begrepet komponering som favner skapende arbeid med musikk og dans. Begrepet favner prosess og produkt, improvisasjon og arrangering.

Emnet fokuserer på studentenes kunstneriske, og didaktiske arbeid med komponering og arrangering av musikk, herunder også dans. Dette innebærer blant annet kroppslige og teknologiske arbeidsformer. Gjennom emneforløpet utvikler studenten ferdigheter til å komponere og arrangere musikk og dans på ulike måter og tenkt for ulike formål og i ulike kontekster, samt utvikle kunnskaper og ferdigheter til å drive didaktisk arbeid hvor grunnskoleelever komponerer og arrangerer musikk og dans. Emnet vil inneholde trening på noen komposisjons- og arrangeringsteknikker, instrumentkunnskap og ulike former for notasjon, samt bruk av digitale verktøy for komponering/arrangering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- har spesialisert kunnskap for selvvalgt tilnærming til komponering

- har avansert kunnskap om et utvalg instrumentgrupper samt om nivåtilpasset arrangering for disse

- kan benytte relevant emnekunnskap for å fasilitere kreative prosesser i komponering av musikk og dans

- har inngående kunnskap om bruk av relevant digital teknologi for å fasilitere grunnskoleelevers komponering

· Ferdigheter

Studenten

- kan på en selvstendig måte anvende komponerings- og arrangeringsteknikker for komponering i et selvvalgt arbeid

- kan benytte relevante digitale verktøy i komponeringsprosesser

- kan reflektere over forholdet mellom notert musikk, klingende musikk og dans, samt sin egen kreative prosess knyttet til komponering

- kan transkribere og analysere musikk fra noen utvalgte sjangre eller musikkulturer

- kan analysere og kritisk vurdere egne og andres musikalske produkter

- kan legge til rette for elevers arbeid med komponering av musikk og dans gjennom bruk av relevante metoder og verktøy

· Generell kompetanse

Studenten

- kan formidle selvstendige arbeider i form av musikalske produkter

- kan kommunisere om kreative prosesser knyttet til komponering

- kan drøfte problemstillinger knyttet til åndsverk, opphavsrett og plagiat

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive arbeidsformer med gruppearbeid og individuelle oppgaver under veiledning. Emnets aktiviteter sees i sammenheng med emnet «Produksjon» (7,5 sp Høst 5. år), slik at emnets arbeidskrav benyttes i produksjoner.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

· En musikalsk komposisjon for framføring for barn (1-7-studenter) eller ungdom (5-10-studenter)

· En komposisjon med musikk eller dans tilrettelagt for elever.

· En transkripsjon/analyse av et eksisterende musikkstykke.

· Design av et undervisningsopplegg hvor grunnskoleelever komponerer musikk eller dans

· Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning (80%)

· Godkjent deltakelse på improvisasjonsworkshop hvor musikk improviseres med instrumenter

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning, studieretning master i musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteori
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU