course-details-portlet

MGLU5220 - Komponering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Komposisjon tilrettelagt for elever 25/100
Transkripsjon av musikkstykke 25/100
Musikalsk komposisjon 25/100
Design av undervisningsopplegg i komponering 25/100

Faglig innhold

30 timer undervisningEmnet tar utgangspunkt i en bred forståelse av begrepet komponering som favner skapende arbeid med musikk og dans. Begrepet favner prosess og produkt, improvisasjon og arrangering.Emnet fokuserer på studentenes kunstneriske, og didaktiske arbeid med komponering og arrangering av musikk, herunder også dans. Dette innebærer blant annet kroppslige og teknologiske arbeidsformer. Gjennom emneforløpet utvikler studenten ferdigheter til å komponere og arrangere musikk og dans på ulike måter og tenkt for ulike formål og i ulike kontekster, samt utvikle kunnskaper og ferdigheter til å drive didaktisk arbeid hvor grunnskoleelever komponerer og arrangerer musikk og dans. Emnet vil inneholde trening på noen komposisjons- og arrangeringsteknikker, instrumentkunnskap og ulike former for notasjon, samt bruk av digitale verktøy for komponering/arrangering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap for selvvalgt tilnærming til komponering
 • har avansert kunnskap om et utvalg instrumentgrupper samt om nivåtilpasset arrangering for disse
 • kan benytte relevant emnekunnskap for å fasilitere kreative prosesser i komponering av musikk og dans
 • har inngående kunnskap om bruk av relevant digital teknologi for å fasilitere grunnskoleelevers komponering

Ferdigheter

Studenten

 • kan på en selvstendig måte anvende komponerings- og arrangeringsteknikker for komponering i et selvvalgt arbeid
 • kan benytte relevante digitale verktøy i komponeringsprosesser
 • kan reflektere over forholdet mellom notert musikk, klingende musikk og dans, samt sin egen kreative prosess knyttet til komponering
 • kan transkribere og analysere musikk fra noen utvalgte sjangre eller musikkulturer
 • kan analysere og kritisk vurdere egne og andres musikalske produkter
 • kan legge til rette for elevers arbeid med komponering av musikk og dans gjennom bruk av relevante metoder og verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle selvstendige arbeider i form av musikalske produkter
 • kan kommunisere om kreative prosesser knyttet til komponering
 • kan drøfte problemstillinger knyttet til åndsverk, opphavsrett og plagiat

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive arbeidsformer med gruppearbeid og individuelle oppgaver under veiledning. Emnets aktiviteter sees i sammenheng med emnet «Produksjon» (7,5 sp Høst 5. år), slik at emnets arbeidskrav benyttes i produksjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forberedelse til musikalsk komposisjon
 • Forberedelse til komposisjon tilrettelagt for elever
 • Forberedelse til transkripsjon av musikkstykke
 • Forberedelse av design av undervisningsopplegg i komponering
 • Tilfredsstillende deltakelse i undervisning 80%
 • Godkjent deltakelse på improvisasjonsworkshop

Mer om vurdering

 • Obligatorisk arbeidskrav "forberedelse til musikalsk komposisjon for framføring" må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamensdel om musikalsk komposisjon for framføring.
 • Obligatorisk arbeidskrav "forberedelse til komposisjon med musikk eller dans tilrettelagt for elever" må være godkjent for å fremstille seg til eksamensdel om komposisjon med musikk eller dans tilrettelagt for elever.
 • Obligatorisk arbeidskrav "forberedelse til transkripsjon/analyse av et eksisterende musikkstykke" må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamensdel om transkripsjon/analyse av et eksisterende musikkstykke.
 • Obligatorisk arbeidskrav om "forberedelse til design av et undervisningsopplegg hvor grunnskoleelever komponerer musikk eller dans" må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamensdel om design av et undervisningsopplegg hvor grunnskoleelever komponerer musikk eller dans.
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning (80%) må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til alle eksamensdeler.
 • Godkjent deltakelse på improvisasjonsworkshop hvor musikk improviseres med instrumenter må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til alle eksamensdeler.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke praktisk/muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning, studieretning master i musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU4238 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteori
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Musikalsk komposisjon 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Komposisjon tilrettelagt for elever 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Transkripsjon av musikkstykke 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Design av undervisningsopplegg i komponering 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU