course-details-portlet

MGLU5214 - Vitenskapsfilosofi, teori- og metodefordypning i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet ivaretar studentens individuelle behov for teoretisk og metodisk spesialisering med tanke på forskningsområde i mastergradsoppgaven. Emnet skal bidra til at studenten blir i stand til å anvende vitenskapsteori relatert til utvikling av sin problemstilling. Med bakgrunn i forskningsområder i kroppsøving skal studenten sette seg inn i forskningsmetodikk, teori og empiri som er aktuell for masteroppgaven. Emnet skal gi avansert kunnskap og forståelse innenfor eget forskningsområde i kroppsøving gjennom å lese, forstå og reflektere om forskingslitteratur. Emnet forbereder studenten til planlegging av mastergradsoppgaven gjennom å kritisk vurdere og diskutere teoretisk og metodisk kunnskap, og anvender dette i forhold til vurderinger av pålitelighet og gyldighet i eget prosjekt. Emnet retter seg imot fordypning i både kvalitative, kvantitative eller blandede (mixed methods) tilnærminger til forskning i kroppsøving. Forskningsetikk er vektlagt som tema i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
-Ha inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
-Ha inngående metodisk kunnskap innenfor eget forskningsområde
-Ha inngående teoretisk og empirisk kunnskap innenfor eget forskningsområde

Ferdigheter, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
-Kunne under veiledning utarbeide forskbare spørsmål innenfor kroppsøving som forskningsfelt
-Kunne gjøre begrunnede metodiske og forskningsetiske valg
-Kunne vurdere pålitelighet og gyldighet innenfor eget forskningsområde

Generell kompetanse, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
-Ha kompetanse til å anvende ulik forskningslitteratur i utvikling av problemstilling og prosjekt
-Ha integrert teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap innenfor eget forskningsområde
-Kunne vurdere forskningsetiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav:
Godkjent individuell prosjektbeskrivelse med problemstilling for masterprosjekt.

Vurdering:
Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU