MGLU5214 - Vitenskapsteori og metodefordypning (kroppsøving)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Med bakgrunn i forskningsområder i kroppsøving skal studentene sette seg inn i forskningsdesign og målemetoder for masteroppgaven, og bli i stand til å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsspørsmål. Emnet skal gi innsikt i hva som kjennetegner bruk av måling av barn og unge, samt kunne vurdere etiske dilemmaer omkring forskning på elever. Videre skal emnet bidra til at studentene blir i stand til å bruke vitenskapsteori og hensiktsmessige målemetoder relatert til sine problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og etikk
- har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning

Ferdigheter
- kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor kroppsøving
- kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter / empiriske undersøkelser
- kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
- kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
- kan analysere relevante problemstillinger knyttet til kroppsøving i skolen
- kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på 3 seminarer

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Skriftlig individuell oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått Kroppsøving 1 og Kroppsøving 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.