course-details-portlet

MGLU5214 - Vitenskapsfilosofi, teori- og metodefordypning i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Emnet ivaretar studentens behov for teoretisk og metodisk spesialisering med tanke på forskningsområde i mastergradsoppgaven. Emnet skal bidra til at studenten blir i stand til å anvende vitenskapsteori relatert til utvikling av sin problemstilling. Med bakgrunn i forskningsområder i kroppsøving skal studenten sette seg inn i forskningsmetodikk, teori og empiri som er aktuell for masteroppgaven. Emnet skal gi avansert kunnskap og forståelse innenfor eget forskningsområde i kroppsøving gjennom å lese, forstå og reflektere om forskingslitteratur. Emnet forbereder studenten til planlegging av mastergradsoppgaven gjennom å kritisk vurdere og diskutere teoretisk og metodisk kunnskap, og anvender dette i forhold til vurderinger av pålitelighet og gyldighet i eget prosjekt. Emnet retter seg imot fordypning i både kvalitative, kvantitative eller blandede (mixed methods) tilnærminger til forskning i kroppsøving. Forskningsetikk er vektlagt som tema i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • ha inngående metodisk kunnskap innenfor eget forskningsområde
 • ha inngående teoretisk og empirisk kunnskap innenfor eget forskningsområde

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • kunne under veiledning utarbeide forskbare spørsmål innenfor kroppsøving som forskningsfelt
 • kunne gjøre begrunnede metodiske og forskningsetiske valg
 • kunne vurdere pålitelighet og gyldighet innenfor eget forskningsområde

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha kompetanse til å anvende ulik forskningslitteratur i utvikling av problemstilling og prosjekt
 • ha integrert teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap innenfor eget forskningsområde
 • kunne vurdere forskningsetiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Godkjent prosjektbeskrivelse med problemstilling for masterprosjekt.

Vurdering: Alle hjelpemidler tillatt.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke praktisk/muntlig eksamen)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU