MGLU5102 - Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og læringsressurser i samspill i den første skrive- og leseopplæringa (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp kartleggings- og vurderingsverktøy og drøfter dem med forankring i teori om læring og barns utvikling. Relevante læremiddel og andre ressurser i lese- og skriveopplæringa blir vurdert og diskutert. Begynneropplæringa blir drøftet i lys av utviklingstrekk i utdanning og samfunn. Profesjonsutvikling, læringsmiljø og klasseromskultur er gjennomgående i emnet. Gjennom emnet skal kandidaten tilegne seg god forståelse for læringspotensialet i samspillet mellom ulike fag, bli ‘samtidsparat’ og i stand til å ta ansvar for faglig innovasjon og utvikling på fagområdet.

I tillegg skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til den tidlige lese- og skriveopplæringa.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har avansert forskningsbasert kunnskap om et valgt tema som er sentralt for begynneropplæring i skriving og lesing
- har inngående kunnskap om teorier om vurdering og kartlegging relevant for den første skrive- og leseopplæringa
- har inngående kunnskap om tilgjengelige og relevante læremiddel i den tidlige skrive- og leseopplæringa
- har inngående kunnskap om begynnereleven som aktør i skole og samfunn
- har inngående kunnskap om hvordan læreren, i samspill med elevene, kan utvikle en læringsfremmende klasseromskultur
- har inngående kunnskap om lærerens rolle som modell, formidler og veileder i elevens språk og tekstutvikling

Ferdigheter
Kandidaten
- kan teoribasert analysere, vurdere og bruke ulike kartleggings- og vurderingsverktøy
- kan planlegge, gjennomføre og analysere flerfaglige undervisningsopplegg i arbeid med lesing, skriving og regning i begynneropplæringa
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av artefakter (for eksempel læreverk, barnebøker eller digitale ressurser) og kritisk vurdere bruken av dem i den tidlige skrive- og leseopplæringa
- kan forankre undervisninga i kunnskap om den enkelte elev sett i lys av aktuelle kulturuttrykk og samfunnstrekk
- kan planlegge, lede og analysere læringsprosesser i den tidlige skrive- og leseopplæringa som stimulerer elevenes nysgjerrighet og utforskertrang
- kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og metoder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og begrunne ulike sider ved denne
- kan formidle faglig avansert forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til kartlegging og vurdering i ei mangfoldig elevgruppe
- kan nyttiggjøre seg av teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking knyttet til begynneropplæring
- kan mestre et nyansert metaspråk knyttet til den første lese- og skriveopplæringa
- kan analysere og vurdere relevante problemstillinger med faglig integritet og etisk bevissthet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i tematiske seminarer. Mellom seminarene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppgaver og deltagelse i nettklasserom.
Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samspill med elever og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.
Noen av seminarene blir felles med Den utviklingsorienterte lærer – kunnskap og artefakter i samspill i den første matematikkopplæringa.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norskdidaktikk med fordypning i begynneropplæring. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
3. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norskdidaktikk med fordypning i begynneropplæring
4. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 25 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.