course-details-portlet

MGLU5102 - Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og læringsressurser i samspill i den første skrive- og leseopplæringa

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp kartleggings- og vurderingsverktøy og drøfter dem med forankring i teori om læring og barns utvikling. Relevante læremiddel og andre ressurser i lese- og skriveopplæringa blir vurdert og diskutert. Begynneropplæringa blir drøftet i lys av utviklingstrekk i utdanning og samfunn. Profesjonsutvikling, læringsmiljø og klasseromskultur er gjennomgående i emnet. Gjennom emnet skal kandidaten tilegne seg god forståelse for læringspotensialet i samspillet mellom ulike fag, bli ‘samtidsparat’ og i stand til å ta ansvar for faglig innovasjon og utvikling på fagområdet.

I tillegg skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til den tidlige lese- og skriveopplæringa.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har avansert forskningsbasert kunnskap om et valgt tema som er sentralt for begynneropplæring i skriving og/eller lesing
- har inngående kunnskap om teorier om vurdering og kartlegging relevant for den første skrive- og leseopplæringa
- har inngående kunnskap om tilgjengelige og relevante læremiddel i den tidlige skrive- og leseopplæringa
- har inngående kunnskap om begynnereleven som aktør i skole og samfunn
- har inngående kunnskap om lærerens rolle som modell, formidler og veileder i elevens språk og tekstutvikling

Ferdigheter
Kandidaten
- kan teoribasert analysere, vurdere og bruke ulike kartleggings- og vurderingsverktøy
- kan planlegge, gjennomføre og analysere flerfaglige undervisningsopplegg i lesing og skriving i begynneropplæringa
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av artefakter (for eksempel læreverk, barnebøker eller digitale ressurser) og kritisk vurdere bruken av dem i den tidlige skrive- og leseopplæringa
- kan planlegge, lede og analysere læringsprosesser i den tidlige skrive- og leseopplæringa som stimulerer elevenes nysgjerrighet og utforskertrang
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og metoder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og begrunne ulike sider ved denne
- kan formidle faglig avansert forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til kartlegging og vurdering i ei mangfoldig elevgruppe
- kan nyttiggjøre seg teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan bidra til innovasjonsprosesser og til å ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking knyttet til begynneropplæring
- kan mestre et nyansert metaspråk knyttet til den første lese- og skriveopplæringa
- kan analysere og vurdere relevante problemstillinger med faglig integritet og etisk bevissthet

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner, både i større og mindre grupper. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeidskrav knyttet til selvvalgt tema
  • Deltakelse på tekstseminar

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Skriftlig arbeidskrav knytta til selvvalgt tema innafor den tidlige lese- og skriveopplæringa
- Deltakelse på og ledelse av tekstseminar

Vurdering:
- Muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått norsk 1 og norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studenten har valgt MGLU4102 i 4. studieår masterstudieretning norsk 1.-7. trinn.

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU