MGLU4507 - Naturfag 3 (5-10) Vann og klima, lokale og globale utfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet skal gi en dypere forståelse av hvordan naturen fungerer som system. Studentene skal utvikle handlingskompetanse når det gjelder å løse problemer i naturen som oppstår som konsekvens av menneskelig aktivitet med vekt på vann – og klimaproblematikk og sammenhenger mellom disse. Emnet skal også bidra å bygge opp kompetanse i formidle og kommunisere komplekse og omfattende problemstillinger til elever på mellom- og ungdomstrinnet.

De faglige emnene knytter seg vesentlig til kjemi og fysikk, men også biologi, og hvordan disse disiplinene kan gi forståelse for temaet både faglig og didaktisk og inkorporeres i naturfagundervisningen på trinn 5-10.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• Har avansert kunnskap om vannets betydning for livsprosesser og forming av naturen
• Har inngående kjennskap til vann som ressurs og resipient for menneskelig aktivitet lokalt og globalt
• Har avansert kunnskap om den globale klimaproblematikken og hvilke følger klimaendringen vil ha for naturen og samfunnet

FERDIGHETER
Kandidaten
• Kan sette seg inn i informasjon fra ulike kilder, forholde seg kritisk til og anvende informasjonen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
• Kan analysere eksiterende teorier og fortolkninger og arbeide selvstendig med problemløsning innenfor vann – og klimaproblematikk
• Kan planlegge, gjennomføre og drøfte undervisningsopplegg innenfor vann – og klimaproblematikk for trinn 5 – 10

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• Kan analysere og vurdere relevante fag -, yrkes – og forskningsetiske problemstillinger knyttet til undervisning om vann og klima i skolen og ta kritisk stilling til disse
• Kan kommunisere om faglig problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor vann – og klimaproblematikken med både forskere, lærere og elever
• kan bidra til nytekning og videreutvikle undervisningsopplegg knyttet til vann- og klimaproblematikk

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), laboratoriearbeid, ekskursjoner, diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Kostnader på inntil 500 kroner må påregnes ved ekskursjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i naturfag. Emnet er valgbart som obligatorisk undervisningsfag i henhold til forskrift om rammeplan for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, for studenter som har 60 studiepoeng i naturfag. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i naturfag
2. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk
3. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.