course-details-portlet

MGLU4219 - Kunstfagdidaktisk forskning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene å navigere i et bredt kunstfagdidaktisk forskningsfelt, og å utvikle en prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Emnet sikter mot å utvikle original, kritisk, etisk, metodisk, informert og velartikulert kunstfagdidaktisk forskningskompetanse. Emnet utvikler studentens trygghet, kreativitet, fleksibilitet og evne til kritisk vurdering av egen og andres kunstfagdidaktiske forskning. Studentene vil gjennom emnet erfare hvordan kunstfagdidaktisk forskning kan utvikles, deles og bidra til endringsprosesser. Aktiviteter og vurderinger i emnet knytter an til internasjonale teorier og praksiser innenfor kunstfagdidaktisk forskning. Studentene deltar i studentbasert fagfellevurdering og støtte i emnet, og er med på å utvikle et flerkunstfaglig, didaktisk forskningsfellesskap. Studentene får erfaring med å presentere og utvikle egne forskningsideer gjennom emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha god forståelse om forskning i og med kunst, inkludert og med vekt på kunst-basert og praksis-ledet forskning så vel som på teori-dreven, kritisk og dekolonial forskning
 • ha innsikt i kunst som sosial endring i teori og praksis - inngående forstå sentrale ideer bak teorier og metoder innenfor kunstfagdidaktisk forskning

Ferdigheter

studenten kan

 • utforme en gjennomførbar prosjektbeskrivelse for et forskningsarbeid på masternivå - med sikkerhet presentere egen forskning på masternivå skriftlig, muntlig og multimodalt
 • ta begrunnede valg om forskningsdesign i eget masterarbeid
 • vurdere metodologiske muligheter og hvordan disse påvirker valg i forsknings- og skriveprosessen

Generell kompetanse

studenten kan

 • bidra i fagfelleprosesser med medstudenter på støttende måter
 • gå i dialog med aktuelle metodologier og teorier innenfor kunstfagdidaktisk forskning
 • vurdere kvaliteter i - og ved en spekter av tilnærminger i kunstfagdidaktisk forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er organisert som del av grunnskolelærerutdanning med master i musikk eller i kunst & håndverk på campus i Trondheim.

Studentene vil lære gjennom følgende aktiviteter:

 • Workshops, samarbeidslæring, og delta i utviklingen av et forskningsfellesskap
 • Lese, analysere og delta i medstudentresponser/ fagfellediskusjoner
 • Utvikle egen masterprosjektbeskrivelse
 • Selvorganisert læring
 • Visuelle designs

Studentene vil gjennom emnet kunne besøke ulike kontekster for kunstfagdidaktisk praksis, for eksempel skoler, kulturskoler, museer, kinoer eller konserthaller. Eventuelle inngangsbilletter betales av Institutt for lærerutdanning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig og muntlig oppgave
 • Skriftlig oppgave
 • Akademisk poster oppgave
 • Deltakelse i undervisning 75%

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

1) Presentasjon av en eksisterende relevant masteroppgave, der fokus for presentasjonen er på oppgavens forskningsdesign og metodologi

2) Beskrivelse av og refleksjon rundt egen planlagt metodologisk tilnærming

3) Presentasjon av eget masterprosjekts forskningsdesign gjennom en akademisk poster

4) Deltakelse i undervisning 75 %.

Alle aktiviteter/arbeidskrav må være gjennomført og bestått for å kunne levere eksamen i emnet.

Vurdering

Det er en eksamensoppgave for summativ vurdering for emnet: Skriftlig prosjektbeskrivelse (8-10 sider) for eget masterprosjekt. 100 %

Vurderingen gis som bokstavkarakter jf NTNUs karakterskala, A-F. A-E betyr bestått, og F betyr ikke-bestått.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått musikk 1 (30 studiepoeng) eller kunst- og håndverk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende, og gjennomført musikk 2 (30 studiepoeng) eller kunst- og håndverk 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Krever opptak til studieprogram: Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Emnebeskrivelser og undervisningsplan for emnet

 • Pensumliste som inneholder oppdatert internasjonal litteratur relevant for kunstfagdidaktisk forskning, på engelsk og nordiske språk. Det vil være ulike pensumvalg, men obligatoriske og anbefalte pensumlister vil gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Studentenes pensumliste må godkjennes av emneansvarig.
 • Ulike kunstmaterialer som er tilgjengelige ved Institutt for lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning dekker ikke kostnader for andre materialer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3075 7.5 HØST 2020
DID3102 7.5 HØST 2020
DID3104 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU