course-details-portlet

MGLU4218 - Kvantitative forskningsmetoder i kroppsøving

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene grunnlaget for valg og drøfting av hensiktsmessig metodikk knyttet til kvantitative problemstillinger i kroppsøving som forskningsfelt. Emnet sikter mot å utvikle inngående forståelse for hva kvantitativt orientert forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, og styrke studentenes evne til kritisk refleksjon omkring forskbare spørsmål i kroppsøving. Emnet utvikler studentenes forståelse for hvordan man arbeider vitenskapelig gjennom å gi inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for kvantitative tilnærminger, samt spesifikke forskningsdesign og analyser som benyttes for å studere kroppsøving som skolefag. Studentene vil gjennom emnet erfare hvordan man anvender statistiske analyser som ett ledd i å besvare kvantitative problemstillinger, og hvordan drøfting av reliabilitet og validitet kommer til uttrykk i ulike deler av forskningsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Kjenne til sentralt vitenskapsteoretisk grunnlag for kvantitativ forskningsmetode
 • Ha inngående kunnskap om sentrale forskningsdesign i kroppsøving som forskningsfelt
 • Ha innsikt i anvendelse av statistiske analyser

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Kunne forme, drøfte og fremstille forskningsspørsmål, problemstillinger og hypoteser
 • Kunne beskrive, forklare og diskutere prinsipper for valg av kvantitative design innenfor kroppsøving
 • Kunne velge ut og gjennomføre relevante kvantitative analyser

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Ha kunnskap innenfor kroppsøving som forskningsfelt for å kunne formulere forskningsspørsmål
 • Ha kompetanse til å anvende relevant vitenskapelig perspektiv, design, metode og analyse - kunne vurdere kvaliteter i- og ved kvantitativ forskning i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger, og øvinger i datalab.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på lab-øvinger
 • Gruppeoppgave
 • Individuell rapport

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse på lab-øvinger
 • Gruppeoppgave
 • Individuell rapport

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering: Skriftlig eksamen, varighet fire timer.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
28.11.2022


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.06.2023

Innlevering
09.06.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU