course-details-portlet

MGLU4217 - Kvalitative forskningsmetoder i kroppsøving

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene grunnlaget for å anvende kvalitative forskningsmetoder innenfor kroppsøving som forskningsfelt. Emnet sikter mot å utvikle inngående forståelse for hva kvalitativt orientert forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, og styrke studentenes evne til kritisk refleksjon omkring forskbare spørsmål i kroppsøving. Emnet utvikler studentenes vitenskapsteoretiske forståelse for de kvalitative forskningsmetoders egenart, og det teoretiske grunnlaget for valg av ulike metode. Emnet dekker ulike kvalitative metoder, med et spesielt fokus på observasjon. Studentene vil gjennom emnet erfare hvordan kvalitative analyser kan gjennomføres for å belyse aktuelle problemstillinger i forhold til kroppsøving som skolefag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Ha inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for kvalitativ forskningsmetode
 • Ha innsikt i anvendelse av ulike tilnærminger til kvalitative analyser
 • Kjenne til observasjon og andre sentrale metoder for kvalitativt empirisk arbeid i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Kunne forme, drøfte og fremstille kvalitative forskningsspørsmål og problemstillinger
 • Kunne beskrive, forklare og diskutere prinsipper for valg av kvalitative metoder innenfor kroppsøving
 • Kunne velge ut og gjennomføre relevante kvalitative analyser

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Ha integrert kunnskap innenfor kroppsøving som forskningsfelt for å kunne formulere forskningsspørsmål
 • Ha kompetanse til å anvende relevant vitenskapelig perspektiv, design, metode og analyse - kunne vurdere kvaliteter i- og ved kvalitativ forskning i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger, øvinger i analyse

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på øvinger i analyse
 • Gruppeoppgave
 • Individuell rapport

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Obligatoriske deltakelse på øvinger i analyse
 • Gruppeoppgave
 • Individuell rapport

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering: Hjemmeeksamen, varighet tre dager.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
07.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU