course-details-portlet

MGLU4105 - Matematikkdidaktikk i begynneropplæring (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Dette emnet omhandler arbeid med barns utvikling av tallforståelse og begrepsutvikling i det flerspråklige klasserommet. Samtalens betydning for læring, samt barns multimodale matematiske uttrykk er sentrale tema. I emnet vektlegges utforskende læringsprosesser i matematikklasserommet.
MGLU4105 er ett av to valgbare emner i masterstudieretning matematikk 1.- 7. trinn. Studenter som velger MGLU4105 fortsetter med MGLU5104 i 5. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående teoretisk kunnskap om barns begreps- og språkutvikling
- har inngående kunnskap om betydningen av semiotiske representasjoner for begrepslæring i matematikk
- har inngående kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis i begynneropplæringa i matematikk
- har inngående kunnskap om barns ulike multimodale uttrykk i matematikk
- har inngående kunnskap om samtalekultur og samtalens betydning for læring og meningsskaping i begynneropplæring
- har inngående kunnskap om den historiske utviklingen av ulike aspekter knyttet til tallbegrepet
- har avansert kunnskap om kreativitet og estetiske dimensjoner i matematikkopplæring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og ta i bruk teoribasert kunnskap i arbeid med barns multimodale uttrykk i matematikk
- kan teori- og forskningsbasert legge til rette for begrepsutvikling i ei mangfoldig og flerspråklig elevgruppe
- kan teoriforankret arbeide med å utvikle begynnerelevens tallforståelse og forebygge matematikkvansker
- kan vurdere uventede innspill fra elever og ta begrunnede valg om respons
- kan legge til rette for flerfaglige og utforskende arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet, evne til samarbeid og til å arbeide systematisk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til tidlig matematikkopplæring
- kan nyttiggjøre seg innsikter fra nyere fagdidaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet
- kan legge til rette for estetiske læringsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samspill med elever og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Noen av undervisningsøktene kan bli felles med MGLU4102 - Språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæring (1-7).

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige innleveringer
  • Et muntlig framlegg
  • Kontinuerlig arbeid med refleksjonslogg
  • Lede tekstseminar
  • Obligatorisk læringsverksted

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Det vil være seks obligatoriske arbeidskrav: to skriftlige innleveringer, ett muntlig fremlegg, kontinuerlig arbeid med en refleksjonslogg, lede ett tekstseminar og delta på ett obligatorisk læringsverksted med elever. Ved gyldig fravær fra obligatorisk verksted vil dette arbeidskravet kunne erstattes av en skriftlig innlevering.
Arbeidskravene vurderes til godkjent / ikke godkjent, og alle må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen

Vurderingsform og karakterskala
Individuell muntlig eksamen.
På muntlig eksamen trekker studenten en oppgave. Studenten får 45 minutter til å forberede seg på denne. I forberedelsestida er alle skriftlige hjelpemiddel tillatt. Eksaminasjonen varer i 30 minutter. Tillatte hjelpemiddel under eksaminasjon er ett stemplet A4-ark med notater fra forberedelsestida.
Karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Matematikk 1 og gjennomført Matematikk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU4104 7.5 01.09.2020
SKOLE6242 2.5 01.09.2020
SKOLE6212 7.5 01.09.2020
LMM14009 7.5 01.09.2020
LMM14008 10.0 01.09.2020
DID3402 2.5 01.09.2020
LMM14001 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensdato: 25.05.2021- 27.05.2021. Datoene er generelle. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU