MGLU3203 - Inkluderende læringsmiljø

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Faget gir fordypning i spørsmål knyttet til elevenes faglige, sosiale og psykososiale læringsmiljø, samt innsikt i forskning, teorier og praksis som belyser dette. Dette vil bli drøftet i relasjon til lærerens identitets- og profesjonsutvikling i lys av kulturelle, institusjonelle og organisatoriske faktorer.

Undervisningen og litteraturen er forskningsbasert. Det vil bli lagt vekt på fagstoff som viser sammenhenger mellom hvordan sosial kompetanse, relasjonskompetanse, motivasjon og mestring har betydning for elevens læring og utvikling i en mangfoldig skole.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kandidaten
• har inngående kunnskap om læringsmiljøets betydning for elevenes faglige, psykososiale og sosiale utvikling, blant annet med fokus på barn og unges mediehverdag.
• har inngående kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og mestring i ulike livsfaser og overganger
• har inngående kunnskap om identitet, tilhørighet og handlingskompetanse i læringsfellesskapet på ulike trinn
• har inngående kunnskap om relasjons- og samspillskompetanse i et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø
• har kunnskap om utviklingsprosesser i læringsmiljøet i lys av kulturelle, institusjonelle og organisatoriske rammer og faktorer

FERDIGHETER:
Kandidaten
• kan lede utviklingsprosesser som fremmer inkluderende læringsmiljø
• kan lede samtaler med elever med utgangspunkt i innsikt og forståelse for barn og unges livsverden, slik de erfarer og opplever den
• kan kritisk analysere og bidra til ny forskningsbasert kunnskap knyttet til et inkluderende læringsmiljø

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten
• har inngående innsikt i hvordan legge til rette for et inkluderende læringsmiljø i en mangfoldig skole
• har kompetanse til å forstå barn og unges livsverden slik de opplever og erfarer den
• har kompetanse i å reflektere kritisk over forskningens relevans, verdigrunnlag og nytte på fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, refleksjoner og praktiske øvelser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 emne 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.