course-details-portlet

MGLU3103 - Engelsk 2 (1-7) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 51/100 7 dager ALLE
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Engelsk 2 emne 1 gir større innsikt i engelskdidaktiske spørsmål i begynneropplæringen og på mellomtrinnet. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. Studentene vil videreutvikle sine kunnskaper om språkets strukturer, engelsk som verdensspråk, engelskspråklige tekster, både muntlige, skriftlige og visuelle, og samfunnsspørsmål knyttet til den engelsktalende verden. Engelsk 2 gir økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter og økt innsikt i valg og bruk av tekster og andre læringsressurser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har omfattende kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
- har omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
- har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
- har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturelle- og litterære uttrykk i den engelsktalende verden.
- har kunnskap om sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern


Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt, for ulike formål
- kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og tverrfaglige, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
- kan kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring og oppdage elevers lese- og skrivevansker
- kan bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
- kan diskutere et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur


Generell kompetanse
Kandidaten
- kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
- kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen.

Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker universitetsbiblioteket aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning.

Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgavene og egenvurdering av disse, samt fremføringer og aktiv deltakelse i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
- 2 tekstoppgaver
- 1 muntlig presentasjon
- Inntil 8 læringsaktiviteter
Når læringsaktivitetene gjøres i klasserommet er det obligatorisk oppmøte for alle studenter.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

VURDERING
- Individuell muntlig eksamen (med forbredelsestid).
- Individuell hjemmeeksamen.

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13005 15.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 51/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 51/100 ALLE

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Exam dates: June 10th-11th. Individual schedules will be published later.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU