course-details-portlet

MGLU3103 - Engelsk 2 (1-7) emne 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 51/100 7 dager ALLE
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Engelsk 2, emne 1 gir større innsikt i engelskdidaktiske spørsmål i begynneropplæringen og på mellomtrinnet. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. Studentene vil videreutvikle sine kunnskaper om språkets strukturer, engelsk som verdensspråk, engelskspråklige tekster, både muntlige, skriftlige og visuelle, og samfunnsspørsmål knyttet til den engelsktalende verden. Engelsk 2, emne 1 gir økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter og økt innsikt i valg og bruk av tekster og andre læringsressurser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • omfattende kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturelle- og litterære uttrykk i den engelsktalende verden
 • kunnskap om sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt, for ulike formål
 • planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og tverrfaglige, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring og oppdage elevers lese- og skrivevansker
 • bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • diskutere et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker universitetsbiblioteket aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgavene og egenvurdering av disse, samt fremføringer og aktiv deltakelse i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 tekstoppgaver
 • 1 muntlig presentasjon
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell muntlig eksamen (med forberedelsestid)
 • Individuell hjemmeeksamen

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU13005 15.0 HØST 2018
MGLU3122 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100 ALLE

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 51/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU