MGLU2502 - Matematikk 2 (5-10) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på algebra og algebraisk tenkning. Dette innebærer for eksempel arbeid med generalisering, likninger, funksjonsbegrepet og funksjonsanalyse, ulike representasjonsformer samt overgangen mellom disse og enkle matematiske modeller. Studenten vil også arbeide med temaet matematikkvansker og med ulike vurderingsformer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
• har kunnskap om ulike innfallsvinkler i arbeidet med likninger
• har kunnskap om generalisering og algebraifisering
• har kjennskap til ulike digitale hjelpemidler, herunder spesielt CAS-verktøy, og hvordan disse kan brukes i undervisningen
• har kunnskap om sentrale teorier om matematikkvansker
• har kjennskap til ulike verktøy for kartlegging av matematikkvansker
• har kunnskap om vurderingens betydning for læring, og sammenhengen mellom vurdering og læring

Ferdigheter
Kandidaten
• kan benytte graftegner, regneark og CAS-verktøy i undervisningen
• kan benytte ulike vurderingsformer i matematikk
• kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
• kan arbeide med utvalgte verktøy for kartlegging av matematikkforståelse, og bruke disse til å tilpasse opplæringen
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan delta og bidra i lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:

- verksted

- fremlegg

- gruppediskusjoner

- praksisoppdrag

- øvinger med tekstskriving og/eller regning

- fagtekst

Semesterplanen vil opplyse om når disse arbeidsoppdragene skal utføres.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Eksamen

Individuell skriftlig prøve

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.