course-details-portlet

MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medisinere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i medisin for studenter som ikke er opptatt ved medisinstudiet. Emnet tar for seg kroppens anatomi og fysiologi; fra celle til organ. Sammenhengen med en del vanlige sykdommer som hjerteinfarkt, kreft, hjerneslag, og kronisk obstruktiv lungelidelse blir gjenstand for fordypning. Videre vil emnet ta for seg hvordan helsevesenet fungerer, hvordan pasienter blir utredet og behandlet når de oppsøker lege, samt epidemiologi og forebyggende medisin. Etiske problemstillinger vil også bli drøftet. Emnet er tilrettelagt for engelskspråklige studenter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studentene ha fått en generell innføring i det medisinske begrepsapparat, en grunnleggende innføring i anatomi og fysiologi, og eksempler på hvordan dette kan henge sammen med sykdom. I den forbindelse vil det bli gitt eksempler på sykdommer innen hvert organsystem. Studentene vil forventes å kunne trekke slutninger om sammenhenger mellom struktur, funksjon og sykdom innen disse emnene. Det vil også bli gitt en innføring innen enkelte temaer innenfor billeddiagnostikk, samfunnsmedisin og etiske problemstillinger i medisin.

Læringsformer og aktiviteter

Dette er et nettbasert emne hvor alle forelesninger er filmet og vil bli gjort tilgjengelig på nett. I tillegg blir presentasjonene lagt ut i pdf-format.

Obligatoriske oppgaver løses og innleveres i Blackboard innen en tidsfrist som opplyses i de nettbaserte læringsressursene. Oppgavene må være løst og godkjent innen fristen for at man skal kunne få gå opp til eksamen. Det forutsettes undervisningsoppmelding via StudentWeb for å få tilgang til de nettbaserte læringsressursene. Antall oppgaver, samt tidsfrist for innlevering av hver oppgave, kunngjøres i kursets nettbaserte læringsressurser ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL-oppgaver

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas om igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok kunngjøres før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MFEL1020 7.5
MD4011 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU