course-details-portlet

MDV6403 - Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 70/100
Gruppeeksamen 30/100

Faglig innhold

Emnet gir en beskrivelse av hvilken betydning kunst, estetikk og kulturopplevelser har for opplevelsen av helse og hvordan det gir muligheter for aktiviteter og nye tilnærminger eller metoder innen klinisk arbeid. Emnet vil ha fokus på hvordan kunst og kulturaktiviteter kan gi økt bevissthet om egen rolle som yrkesutøver og hvordan slike aktiviteter kan bidra til å møte kompleksiteten i menneskers problemer og ha en terapeutisk effekt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om estetikkens, kunstens og kulturens rolle for hverdagsliv og psykisk helse.
- ha grunnleggende kunnskap om hvordan kunst og kulturrelaterte aktiviteter og behandlingsformer kan anvendes i klinisk arbeid.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- tilrettelegge for og anvende konkrete kunst og kulturaktiviteter i klinisk arbeid.
- analysere relevant teori om estetikk, kunst og kultur og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
- bidra til nyskaping innen utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- formidle selvstendig arbeid ved hjelp av kunst og kulturuttrykk og integrere dette i eget fagområde.
- analysere og formidle nyskapende bidrag til den enkeltes og samfunnets forståelse av forholdet mellom kunst, kultur og psykisk helse og hvordan dette forholdet kan påvirkes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet anvender pedagogiske metoder som forelesning, gruppearbeid, workshops/ferdighetstrening og egenstudier. Det gjøres et utvalg av workshops som er praksisrelaterte, der studenten får anledning til å fordype seg teoretisk og øve praktisk. Både i og mellom samlingene arbeider studentene med aktuelle problemstillinger og oppgaver relatert til emnets innhold og læringsutbytte.

Obligatoriske aktiviteter: 80 % deltakelse i ferdighetstrening og undervisning i tilknytning til ferdighetstrening

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltakelse i ferdighetstrening

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala:
Eksamen er en todelt gruppeeksamen: Skriftlig oppgave: Beskrive og begrunne valgt ferdighet. Ferdighetseksamen: Demonstrasjon av praktisk ferdighet. Begge deler av eksamen må være bestått før endelig sluttkarakter. Det gis bokstavkarakter.
Skriftlig oppgave vektes 30/100
Ferdighetseksamen vektes 70/100
Ved utsatt eksamen gis en ny skriftlig oppgave og/eller framføring av ferdighet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykiskhelsearbeid ved NTNU Trondheim.

Emnet gjennomføres med minimum 8 og maximum 24 studenter. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4009 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 70/100 25.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppeeksamen 30/100

Utlevering 07.10.2020

Innlevering 20.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU