course-details-portlet

MDV6257 - Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omhandler nevroutviklingsforstyrrelser. Dette er en fellesbetegnelse for diagnosene ADHD, tourettes syndrom og autisme. Nevroutviklingsforstyrrelser er sterkt knyttet til biologisk modning av nervesystemet, og medfører funksjonsvansker eller forsinket utvikling. Tilstandene er medfødte, og funksjonsvanskene oppdages i barnealder.

Dette emnet kan gi en bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene, men vil i hovedsak være rettet mot tilstander innen autismespeketeret. Studenten kan lære om prosesser knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Det vektlegges undervisning om tilrettelegging, aktuelle metoder og intervensjoner, målvalg og prosess samt om aktuelle lovverk, offentlige reguleringer og hjelpemidler.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne, skal studenten ha
Kunnskap om:
-aktuelle metoder og intervensjoner som kan benyttes i arbeid med personer med Nevroutviklingsforstyrrelser, særlig innen autismespekteret
-målvalg og prosess (planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak, metoder og intervensjoner)
-aktuelle lovverk, offentlige reguleringer og hjelpemidler

Ferdigheter i:
-å planlegge, gjennomføre og evaluere intervensjoner
-å kartlegge individuelle og miljømessige faktorer som har betydning for valg av metode
-å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser
-å forstå utfordringer og vurdere behov for tiltak
-å innhente og evaluere forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse:
-Studenten har forståelse for prosessen: planlegging, gjennomføring
og evaluering
-Studenten er i stand til selvstendig å innhente og vurdere informasjon
-Studenten kan sette eget arbeid inn i en større sammenheng og kunne
bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med
nevroutviklingsforstyrrelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Egen praksis
Pensumlesning og emneoppgaver

Maksimum antall studenter: 30Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • To godkjente emneoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått MDV6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme eller tilsvarende.

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Pensum, ca 1500 sider, både norsk og engelsk litteratur som oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU