course-details-portlet

MDV6249 - Innføring i kognitiv atferdsterapi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en samlebetegnelse for en stor gruppe terapeutiske tilnærminger kjennetegnet av noen få viktige felles hovedelement. KAT tilnærmingene har historisk sett utviklet seg fra atferdsteori og –terapi samt empirisk kunnskap om kognisjon/kognitiv terapi, men kan også inneha element fra andre terapitilnærminger som familieterapi og meditasjonstradisjoner (3. gen. KAT). Senere tilnærminger kan også legge mer vekt på emosjonelle aspekt ved menneskelig atferd.

De viktigste felleskomponentene i KAT tilnærminger er metoder for å endre atferd og/eller inngrodde tankemønster som kan utvikle og vedlikeholde (psyko-) patologi. Typiske KAT opplegg vil være en korttidstilnærming (e.g. 15 timer) der en (pedagogisk) innføring i mekanismer som er med på å vedlikeholde/ fremme angst, samt en atferdsmodifiserende komponent er basis for utforsking av idiosynkratiske løsningsstrategier, og trening på alternativer til inngrodde negative atferds- og tankemønster. Terapiløpene er basert på empirisk kunnskap om sammenhenger som er med på dannelse og vedlikehold av problemer, men er også i stor grad individuelt tilpasset den enkelte pasient og hans/hennes historie og problem. Tilnærmingen er transparent og kasusformuleringer og gjennomføring av terapiforløpet blir i stor grad et samarbeid mellom terapeut og pasient/familie.

En godt gjennomført KAT behandling vil i de fleste tilfelle føre til positiv endring for pasienten, og at f.eks. angst reduseres til innenfor et normalt nivå. Noen pasienter vil ikke ha en slik rask og positiv effekt, og en isolert KAT tilnærming vil da ikke være tilstrekkelig. Utvelgelse av pasienter til individuell KAT behandling er en viktig del av arbeidet i psykisk helsevern. Også åpning for å forlate en KAT-modell vil være viktig der det viser seg at problemer ikke kan løses gjennom en korttidsorientert problemfokusert individualterapi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:
-Kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget som kognitiv atferdsterapi bygger på. Studenten skal forstå den grunnleggende modellen i terapien. Kjenne til strukturen og rammene for terapien. Ha kunnskap om de spesielle hensynene som må tas i forbindelse med KAT for barn og unge.
-Ferdigheter i å forstå hvordan grunnleggende teknikker som benyttes i kognitiv atferdsterapi kan brukes.
-Generell kompetanse: Studenten skal ha grunnleggende kompetanse i kognitiv atferdsterapi som er nødvendig for videre emner innenfor kognitiv atferdsterapi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av undervisning, videodemonstrasjoner, øving i grupper og pensumlitteraturlesing.

Emnet er samlingsbasert.

Maksimum antall studenter: 20.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Kursmateriell

750 sider litteratur som oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU