course-details-portlet

MDV6030 - Spiseforstyrret atferd og vektproblematikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studenten har kunnskap om hvordan individuell sårbarhet og mijøfaktorer i familie, nærmiljø og samfunnet påvirker forutsetningene for sunne levevaner for ulike grupper. Spesielt har studenten kunnskap om utvikling av spiseforstyrret atferd og sammenheng med utvikling og opprettholdelse av vektproblematikk (undervekt, overvekt og fedme).

Studenten kan anvende og kritisk reflektere over forebyggende og behandlingsmetoder for å fremme sunne levevaner, sunn vekt og livskvalitet. Studenten kan reflektere hvordan sosial ulikhet kan påvirke forskjeller i vektutvikling og spiseforstyrret atferd. Studenten lærer tverrsektorielle samarbeidsprosesser knyttet til levevaner med spesielt fokus på sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse.

Læringsutbytte

Kunnskap og ferdigheter

Studenten:

 • Kjenner til betydningen av psykisk helse i utvikling og opprettholdelse av vektproblematikk.
 • Forstår hvordan vektstigma kan danne basis for helsepersonells behandling av overvekt og fedme.
 • Viser evne til refleksjon og nysgjerrighet i pasienters situasjon, inkludert forståelse for innlevelse i pasientens/individets situasjon.
 • Viser respekt for pasientens/individets autonomi og opptrer på en måte som ivaretar pasientens verdighet.
 • Kunne skissere tiltaksformer om omlegging av en bærekraftig livsstil.
 • Kjenner til hvordan spiseforstyrrelser og psykisk uhelse kan påvirker aktivitetsmuligheter i ulike kontekster.
 • Har bred kunnskap om inkludering og diskriminering av sårbare grupper knyttet til vektproblematikk.
 • Har kunnskap om hvordan helsepersonell kan bidra til etablering og endring av levevaner og rutiner som kan fremme aktivitet, deltagelse, helse og livskvalitet
 • Kan anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltagelse for mennesker med vektproblematikk.
 • Kan reflektere over hvordan helsepersonall kan sikre likeverdige tjenester for sårbare grupper med vektproblematikk.
 • Kan reflektere over den kulturelle betydning av vekt og kropp for tilhørighet og identitet.
 • Kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av sunne spisevaner og positivt kroppsbilde for enkeltpersoner og grupper.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å utvikle tiltak som motvirker vektdiskriminering, sosial ulikhet og konsekvenser av vektstigma og sosial ulikhet

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan kritisk vurdere og motvirke utilsiktede konsekvenser av tiltak og intervensjoner innen forebygging og behandling av vektproblematikk og spiseforstyrret atferd.

Læringsformer og aktiviteter

3 obligatoriske samlinger i Trondheim vårsemesteret:

 • Første samling
 • Andre samling
 • Tredje samling (presentasjoner, muntlig eksamen)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltagelse på samling
 • Innlevering av oppgave

Mer om vurdering

Det er obligatorisk deltagelse på seminarene i emnet. Videre skal studentene levere en oppgave etter modul 1.

Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått for å fremstille seg til eksamen. Obligatorsk aktivitet er gyldig i 2 semestre.

Gjentak av eksamen følger NTNUs studieforskrift.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% (MHEVUDH0)

Forkunnskapskrav

Søkere med relevant bachelorgrad innenfor helse-og sosialfag.

Ved behov for prioritering av søkere, vil søkere med autorisasjon for profesjonsfag i helse-og sosialfag prioriteres.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU