course-details-portlet

MDV6021 - Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Målet med emnet er å gjøre deltakeren/studenten som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet. Emnet tilbyr økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser. Tverrfaglig representasjon vektlegges ved opptak. Læringsutbyttebeskrivelsene er på masternivå. Faglig innhold:Praksisveiledning Veiledning, læring, veiledningsprosesser Veiledningsmodeller, strategier, metoderPraksisveileders rolle og funksjon Én til én veiledning Gruppeveiledning Kunnskapsbasert veiledning IKT-støttet veiledning Etiske aspekter Maktaspektet – asymmetri - symmetri Ansvar for kommunikasjon og relasjon Rammer i praksisveiledning Vurdering Formativ og summativ vurdering Skikkethet

Læringsutbytte

Kunnskaper - etter fullført emne kan/skal deltakeren: Gjøre rede for og drøfte sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledningIdentifisere og drøfte veileders roller og funksjonerDrøfte betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektivGjøre rede for læring og læringsprosesser samt utvalgte IKT-støttede og studentaktive læringsformerFerdigheter - etter fullført emne kan/skal deltakeren/studenten:Planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledningPlanlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtalerBidra til vurdering av skikkethetAnvende utvalgte veiledningsmodeller og –metoderAnalysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i praksisstudierTilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskravVeilede studenter i kunnskapsbasert praksisAnvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som veileder studenter/profesjonsutøvereGenerell kompetanse - etter fullført kurs kan/skal deltakeren/studenten:Vurdere kritisk egen veilederrolle både faglig og pedagogisk og begrunne egen veiledningspraksisReflektere over egne væremåte og kommunikasjon i veilederrollenAnalysere og vurdere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledningssituasjoner og drøfte valg av handlingsalternativerAnerkjenne veiledning som et virkemiddel i profesjonens og praksisinstitusjonens samfunnsoppdrag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nett- og samlingsbasert; Nettbaserte bolk, tilgjengelig i elektronisk læringsplattform (Blackboard) ca. en måned før første samlingDeltakerne forbereder seg til første samling ved å gjennomføre denne bolken 1. samling høst (eller vår) – over 3 dager.Nettbaserte bolk, tilgjengelig i elektronisk læringsplattform (Blackboard) ca. 1-2 måneder før andre samling Deltakerne forbereder seg til andre samling ved å gjennomføre denne bolken2. samling vår (eller høst) – over 3 dager.Nettbaserte ressursforelesninger. Selvstudium. Praktiske veiledningsøvelser/ veiledningsmetoder i basisgrupper. Praktisk egenaktivitet knyttet til veiledning av student(er)/ profesjonsutøver(e)/medstudent(er). Deling av erfaringer under samling (evt. erfaringsseminar)Ressursforelesninger, studieveiledning, oppgaver og arbeidskrav og annen relevant informasjon legges på nett.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fem skriftlige oppgaver
  • To praktiske veiledningsøvelser

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: totalt syv; tre individuelle skriftlig arbeidskrav, to praktiske veiledningsøvelser i basisgruppe under samlingene, to skriftlige arbeidskrav i basisgruppe:1) kort skriftlig individuell presentasjon, 2) praktiske veiledningsøvelser i basisgruppen med kort lydopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer 3) individuelt skriftlig refleksjonsnotat 4) kort skriftlig redegjørelse for valgt litteratur, 5) kort beskrivelse av et veiledningsgrunnlag/en case-beskrivelse i samarbeid med basisgruppen 6) praktiske veiledningsøvelser i basisgruppen (som tar utgangspunkt i arbeidskrav 5) med kort videoopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer 7) et refleksjonsnotat i samarbeid med basisgruppen og deling av erfaringer med medstudenter i plenum under andre samling.Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis i den elektroniske læringsplattformen (Blackboard) ved studiestart.Arbeidskravene skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Avsluttende eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk) Individuell vurdering. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag (VPVHST)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieprogram VPVHST.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur - se informasjon i studiets elektroniske læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELA6000 5.0 HØST 2020
HELG6010 10.0 HØST 2020
HELT6020 5.0 HØST 2021
HELT6021 5.0 HØST 2021
HELG6021 5.0 HØST 2021
HELG6020 5.0 HØST 2021
HELA6020 5.0 HØST 2021
HELA6021 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU