course-details-portlet

MDV6021 - Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Målet med emnet er å gjøre deltakeren/studenten som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet. Emnet tilbyr økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.
Tverrfaglig representasjon vektlegges ved opptak. Læringsutbyttebeskrivelsene er på masternivå.
Faglig innhold:
Praksisveiledning
Veiledning, læring, veiledningsprosesser
Veiledningsmodeller, strategier, metoder
Praksisveileders rolle og funksjon
Én til én veiledning
Gruppeveiledning
Kunnskapsbasert veiledning
IKT-støttet veiledning
Etiske aspekter
Maktaspektet – asymmetri - symmetri
Ansvar for kommunikasjon og relasjon
Rammer i praksisveiledning
Vurdering
Formativ og summativ vurdering
Skikkethet

Læringsutbytte

Kunnskaper - etter fullført emne kan/skal deltakeren:
Gjøre rede for og drøfte sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
Identifisere og drøfte veileders roller og funksjoner
Drøfte betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
Gjøre rede for læring og læringsprosesser samt utvalgte IKT-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter - etter fullført emne kan/skal deltakeren/studenten:
Planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler
Bidra til vurdering av skikkethet
Anvende utvalgte veiledningsmodeller og –metoder
Analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i praksisstudier
Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav
Veilede studenter i kunnskapsbasert praksis
Anvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som veileder studenter/profesjonsutøvere

Generell kompetanse - etter fullført kurs kan/skal deltakeren/studenten:
Vurdere kritisk egen veilederrolle både faglig og pedagogisk og begrunne egen veiledningspraksis
Reflektere over egne væremåte og kommunikasjon i veilederrollen
Analysere og vurdere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledningssituasjoner og drøfte valg av handlingsalternativer
Anerkjenne veiledning som et virkemiddel i profesjonens og praksisinstitusjonens samfunnsoppdrag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nett- og samlingsbasert;
Nettbaserte bolk, tilgjengelig i elektronisk læringsplattform (Blackboard) ca. en måned før første samling
Deltakerne forbereder seg til første samling ved å gjennomføre denne bolken
1. samling høst (eller vår) – over 3 dager.

Nettbaserte bolk, tilgjengelig i elektronisk læringsplattform (Blackboard) ca. 1-2 måneder før andre samling
Deltakerne forbereder seg til andre samling ved å gjennomføre denne bolken
2. samling vår (eller høst) – over 3 dager.

Nettbaserte ressursforelesninger.
Selvstudium.
Praktiske veiledningsøvelser/ veiledningsmetoder i basisgrupper.
Praktisk egenaktivitet knyttet til veiledning av student(er)/ profesjonsutøver(e)/medstudent(er).
Deling av erfaringer under samling (evt. erfaringsseminar)
Ressursforelesninger, studieveiledning, oppgaver og arbeidskrav og annen relevant informasjon legges på nett.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fem skriftlige oppgaver
  • To praktiske veiledningsøvelser

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: totalt syv; tre individuelle skriftlig arbeidskrav, to praktiske veiledningsøvelser i basisgruppe under samlingene, to skriftlige arbeidskrav i basisgruppe:
1) kort skriftlig individuell presentasjon, 2) praktiske veiledningsøvelser i basisgruppen med kort lydopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer 3) individuelt skriftlig refleksjonsnotat 4) kort skriftlig redegjørelse for valgt litteratur, 5) kort beskrivelse av et veiledningsgrunnlag/en case-beskrivelse i samarbeid med basisgruppen 6) praktiske veiledningsøvelser i basisgruppen (som tar utgangspunkt i arbeidskrav 5) med kort videoopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer 7) et refleksjonsnotat i samarbeid med basisgruppen og deling av erfaringer med medstudenter i plenum under andre samling.
Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis i den elektroniske læringsplattformen (Blackboard) ved studiestart.
Arbeidskravene skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.


Avsluttende eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk) Individuell vurdering. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag (VPVHST)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieprogram VPVHST.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur - se informasjon i studiets elektroniske læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELA6000 5.0 01.09.2020
HELG6010 10.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 08.09.2020

Innlevering 19.10.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 22.01.2021

Innlevering 15.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU