course-details-portlet

MDV6013 - Akutt og postoperativ smerte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet retter seg mot helsearbeidere av alle profesjoner som arbeider med behandling av akutt og postoperativ smerte. Det vil særlig være relevant for ansatte ved postoperative oppvåkningsavdelinger og kirurgiske avdelinger, men også for andre som er involvert i perioperativ behandling. Emnet vil dekke organisatoriske forhold, farmakologi og kliniske forhold. Studentene skal få inngående kunnskap om de ulike modalitetene som brukes i behandling av akutte smerter samt kunnskaper om hvordan man kan behandle akutt smerte hos spesielle pasientgrupper. Det vil bli lagt vekt på en helhetlig forståelse av smerte og en tverrfaglig og multimodal behandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha bred oversikt over fysiologiske og psykologiske forhold knyttet til akutt og postoperativ smerte
 • ha en inngående forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert behandling av akutt og postoperativ smerte
 • ha en inngående kjennskap til de ulike medikamentene som brukes i behandling av akutt og postoperativ smerte, inkludert bivirkninger, indikasjoner og kontraindikasjoner
 • ha inngående forståelse for konsekvensene av dårlig lindret postoperativ smerte.
 • Ha inngående kjennskap til forskjellene mellom akutt og langvarig smerte, og hvilke behandlingsprinsipper som må anvendes når akutt smerte blir langvarig

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • foreslå behandlingstilnærming for ulike typer akutte og postoperative smertetilstander
 • tilpasse behandling av akutt og postoperativ smerte til spesielle pasientgrupper, slik som barn eller rusmisbrukere
 • lage utkast til faglige retningslinjer på egen arbeidsplass knyttet til vurdering/behandling av akutt og postoperativ smerte
 • vurdere akutt og postoperativ smerte i en helhetlig modell

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen akutt og postoperativ smerte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen gjennomføres i to samlinger med to undervisningsdager i hver samling. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Obligatorisk aktivitet: hjemmeoppgave må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Hjemmeoppgave

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt. Godkjent hjemmeoppgave må ikke leveres på ny for å gå opp til ny skriftlig eksamen.

Ved utsatt eksamen vil vurderingsformen kunne endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering. Selv om emnet er åpent for flere helseprofesjoner, er erfaringen at emnet passer best for sykepleiere eller leger. Klinisk efaring med postoperativ smertebehanlding er en vesentlig fordel.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3202 7.5 VÅR 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU