course-details-portlet

MDV6007 - Ultralyd av dialysefistler

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Kursdeltakerne skal få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med vekt på forståelse av prinsippene. Videre får de undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av Doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk. Deltakerne tilbys undervisning i sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse. Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner. Det skal legges stor vekt på praktiske øvelser slik at deltakerne får de nødvendige ferdigheter for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Dette slik at de blir i stand til å gi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med muligheter for hastighetsmålinger, i studietiden.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Etter fullført kurs skal deltageren kunne...
• forklare grunnleggende prinsipper innen ultralydfysikk og bildedannelse
• planlegge og ta hånd om vedlikehold og kvalitetskontroll av ultralydapparatur og –utstyr
• gjøre rede for standardisert bildeframstilling ved ultralydundersøkelse av AV-fistel
• gjøre rede for målemetoder ved ultralydundersøkelser av dialysefistler herunder diametermål, avstandsmål, dopplerteknikker inkludert hastighetsmålinger
• ha kjennskap til metoder for anleggelse av AV-fistel, symptomer på komplikasjoner og behandling av slike
• ha kjennskap til karanatomi, sirkulasjonsfysiologi og hemodynamikk generelt, samt spesielle forhold ved AV-fistel
• kjenne til egne begrensninger ved utøvelse av ultralydundersøkelser samt lovgivning i forhold til dette

FERDIGHETER
Etter fullført kurs skal deltageren kunne...
• anvende, tilpasse og optimalisere innstillinger på ultralydapparatur og -utstyr
• gjennomføre standard undersøkelser innen ultralydundersøkelser av dialysefistler på et innføringsnivå
• anvende dopplerteknikker for vurdering av blodstrøm (retning, hastighet, mengde)
• anvende ultralydveiledet kanylering av AV-fistel
• analysere funn i en standard undersøkelse og sammenstille dette i en skriftlig rapport
• utøve profesjonell holdning til pasientinformasjon og pasienthåndtering

GENERELL KOMPETANSE
Etter fullført kurs skal deltageren kunne..
• formidle kunnskap innenfor fagområdet
• ta initiativ til kvalitetskontroller og kvalitetsforbedringsprosesser
• inneha digital kompetanse, herunder produksjon av små videoer, deling av bilder og kunnskap på ulike digitale plattformer

Læringsformer og aktiviteter

To 2-dagers samlinger på campus i Trondheim.
Ferdighetstrening, øvinger, diskusjoner og forelesninger på samling.
Nettbasert opplegg, oppgaver, deltagelse i diskusjonsforum mellom samlingene.
Praksis/øving på ferdigheter på hjemsted

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på alle obligatoriske samlinger
  • Innlevering av 4 obligatoriske arbeidskrav
  • Innlevert og godkjent praksislogg

Mer om vurdering

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav være godkjent.

Ny/utsatt eksamen kan bli avhold for studenter med gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Radiografi (MTRAD)

Kursmateriell

Det er utarbeidet et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

I tillegg anbefaler vi boka:
Aakhus, Brabrand, Dalen og Husebye: Medisinsk Ultralyddiagnostikk. Klinisk basisbok. Gyldendal Forlag, ISBN 978-82-05-49017-8

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT6005 7.5 01.09.2020
RAT6006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU