course-details-portlet

MAST2304 - Innføring i sveiseteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sveiseteknisk terminologi. Utvalgte metoder for smeltesveising, faststoffsveising og strålesveising. Varmeomsetning i arbeidsstykket. Spenninger og deformasjoner. Sveisemetallurgi. Sveisefeil og brudd. Prøving av sveis. Sveiseprosedyrer og sveisesertifikater. Standarder brukt i sveising. Enkle styrkeberegninger av sveis. Kostnader ved sveiseproduksjon. Sveising og HMS.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kjenne til egenskaper og bruksområder for ulike sveisemetoder, ha praktisk innsikt i sveising, og kjenne til faktorer som bidrar til et godt og pålitelig sveiseresultat. Kandidatene skal kjenne til metallurgiske forhold ved sveising, og kjenne til standarder, kvalitetskrav og prøvemetoder som er aktuelle ved sveising. Kandidaten skal kjenner til HMS ved sveising og prøvemetoder.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne foreslå egnet sveisemetode og prosedyre for å oppnå riktig kvalitet. Kandidaten skal kunne gjennomføre enkel ikke-destruktive prøving av sveiser. Kandidaten skal kunne gjøre styrkeberegninger av sveis.

Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå hvilke krav som stilles ved bruk av sveising som fabrikasjonsmetode. Kandidaten skal kunne diskutere sveisetekniske problemstillinger med fageksperter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske teori- og laboratorieøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen arrangeres i mai/juni. På utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig etter faglærerens vurdering.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
  • Offshore teknologi
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Bruddmekanikk og sammenføyninger
  • Aluminiumskonstruksjoner
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 1

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 13.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU