course-details-portlet

MAST2304 - Innføring i Sveiseteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Sveiseteknikk er delt inn i moduler slik:
- Sveiseteknisk terminologi
- Utvalgte metoder for smelte sveising
- Utvalgte metoder for press sveising
- Utvalgte metoder for strålesveising
- Varmeomsetning i arbeidsstykket
- Spenninger og deformasjoner
- Sveisemetallurgi
- Sveisefeil og brudd
- Prøving av sveis
- Sveiseprosedyrer og sveise sertifikat
- Standarder brukt i sveising
- Enkle styrke beregninger av sveis
- Kostnader ved sveiseproduksjon
- Sveising og HMSLæringsutbytte

Kunnskaper:
- Kandidaten skal tilegne seg faglige kunnskaper slik som beskrevet i faglig innhold.

Ferdigheter:
Kandidaten er i stand til å gi innspill til
- gunstig sveisemetode for sammenføyning med sveis
- gunstig fremgangsmåte for å sikre riktig kvalitet på sveis
- valg av riktig metode for prøving sv sveis
- innkjøp av sveiseteknisk utstyr
- ivaretagelse av HMS ved sveising
- Kandidaten kjenner til og kan bruke utvalgte sveisetekniske standarder for svesiing og prøving av sveis.
- Kandidaten har oppnådd ferdighet i bruk av standarder og katalogmateriale.

Generell kompetanse:
- Kandidaten har praktisk innsikt i sveising og hva som skal til for å sikre et godt og trygt sveiseresultat.
- Kandidaten kjenner til miljø og helse belastningen ved de enkelte svesiemtodene og prøvemetodene.
- Kandidaten er i stand til å foreslå gunstig sveisemetode for sammenføyning med sveis.
Foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr ved sveising og liming.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap for videre studier og framtidig yrkesutøvelse.
- Kaandidaten kan ta i bruk egne ferdigheter i samspillet med andre ingeniører.
- Kandidaten kan formidle resultater muntlig og skriftlig i team.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger og øvingstimer
- Alle forelesninger i sveising streames og kopi legges på blackboard
- Det gjennomføres praktisk sveiselabb, magnetpartikkellabb, hardhetsmålingslabb
- Obligatoriske nettbaserte øvinger (quizzer) i sveising

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
-Deltagelse på sveiselabb,magnetpartikkellabb og hardhetsmålingslabb
-Det skal skrives rapport for hver av labbene. Alle rapporten skal leveres inn i blackboard og godkjennes for å få gå opp til eksamen.
-to tredjedeler av online øvinger i sveising (quizzer) må være godkjnnt for å få gå opp tile eksamen.

På utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig etter faglærerens vurdering.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
  • Offshore teknologi
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
  • Aluminiumskonstruksjoner
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU