course-details-portlet

MAST2006 - Innføring i driftssikkerhet og vedlikehold

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

1. Utviklingstrekk og terminologi innen drift og vedlikehold med fokus på
- Historisk utvikling av drift og vedlikehold
- Innovasjonsprosesser innen drift og vedlikehold
- Drift og vedlikehold i sirkulærøkonomien
- Terminologi med fokus på NS-EN-13306 – siste revisjon

2. Analyse av driftssikkerhet og levetid med fokus på
- Element som påvirker driftssikkerhet
- Feilmekanismer og feilutvikling
- Innsamling/vurdering og bruk av drift og vedlikeholds data
- Metoder for å analysere levetid og funksjons sannsynlighet; Tilgjengelighetsberegninger; Funksjonssannsynlighet; Levetidsfordelinger; Feilmode og feileffektanalyser; Rot årsaks analyser; Systempålitelighet

3. Vedlikeholdsledelse med fokus på
- Etablere mål og strategier for vedlikehold
- Vedlikeholds styring
- Vedlikeholds styringssløyfa i henhold til Norsok Z-008 - siste revisjon.
- Utvalgte verktøy for etablering av vedlikeholdsprogram
- Utvalgte Key Performance indicators
- Total productive maintenance
- Organisering av drift og vedlikehold funksjonen
- Vedlikeholdskostnader
- Utforming av spesifikasjoner

4. Vedlikeholdssystemer (CMMS) med fokus på
- Moduler i et CMMS
- Valg av CMMS
- Kravspesifikasjon for CMMS

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet bør kandidaten å ha følgende grunnleggende kunnskaper om/ ferdigheter i og generell kompetanse, knyttet til driftssikkerhet og vedlikehold:

Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om:
- Utviklingstrender og samfunnseffekter
- Terminologi
- Faktorer som påvirker driftssikkerhet og levetid
- Metoder for: Innsamling, vurdering og bruk av tilstandsdata; Analyse av driftssikkerhet og levetid; Etablering av vedlikeholdsprogram; Vedlikeholds-ledelse/styring/organisering/planlegging; Digitale vedlikeholds styringssystemer

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens grunnlag til å reflektere over:

Etikk
- Samfunnseffekter fra drift og vedlikehold. (eksempelvis på: ytre og indre miljø, konkurranseevne)

Innovasjon
- Moderne drift og vedlikehold sin påvirkning av konkurranseevnen og miljøpåvirkning i privat og offentlig sektor. (eksempelvis: nye måter å organisere vedlikeholdet på, bruk av tilstandsdata i den hensikt å utnytte restlevetid.)

Digitalisering
- Muligheter som ligger i å bruke digitale verktøy i vedlikeholds analyser, ledelse/ styring og planlegging av vedlikehold.


Ferdigheter

Kandidaten kan
- Delta i faglige diskusjoner om utviklingstrekk og samfunnseffekter
- Gjennomføre enkle analyser av driftssikkerhet og levetid
- Gjøre faglig vurdering av innsamling, vurdering og bruk av tilstandsdata
- Foreslå sentrale element i effektivt vedlikeholdsprogram
- Bruke vedlikeholds styringssløyfa til å foreslå implementering av effektivt vedlikeholdsprogram
- Ta i bruk relevante digitale analyse og styringsverktøy for å oppnå effektivt og miljøvennlig vedlikehold

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens evne til å:

Etikk
- påvirke samfunnseffektene fra drift og vedlikehold. (eksempelvis: levetids forlengelse, utnyttelse av restlevetid - gjenbruk, leveringssikkerhet - driftssikkerhet)
Innovasjon
- Diskutere og foreslå måter å effektivisere drift og vedlikehold på med bruk av tilstandsdata, analysemetoder og prinsipper for vedlikeholds ledelse og styring.

Digitalisering
- Samle inn, vurdere og bruke tilstandsdata i drift og vedlikeholds analyser.
- Organisere informasjon nettbasert og digitalt (vedlikeholds analyser, etc.) til bruk i vedlikeholds beslutninger med fokus på innsamling, vurdering og tilgjengeliggjøring av slik informasjon.

Generell kompetanse
Kandidaten har følgende kompetanse:
- Praktisk forståelse og innsikt i hvordan vedlikehold påvirker:
- driftssikkerhet og levetid
- helse, miljø og økonomi
- Praktisk forståelse av og innsikt i anvendelse av verktøy og metoder som kan effektivisere vedlikehold og dermed øke konkurranseevnen og minske miljøbelastningen.
- Evne til på faglig grunnlag å formulere og diskutere vedlikeholds tekniske løsninger med fagarbeidere og ledende personell.
I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på følgende kompetanse:
Etikk
Kandidaten kan:
- Forholde seg kritisk og reflekterende til fagområdet drift og vedlikehold.
- Vise konsekvensforståelse med fokus på levetids tenkning.
Innovasjon
Kandidaten:
- Kjenner til sentrale innovasjonsprosesser innen fagområdet drift og vedlikehold.

Digitalisering
Kandidatene:
- Kjenner til implementering av digitale verktøy innen fagområdet drift og vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Alle forelesninger streames og opptak legges på Black Board
- Interaktive forelesninger
- Gjesteforelesere fra industri
- Bruk av videoer
- Digitale øvinger
- Øvinger i klasserom
- Laboratorieøvinger
- Prosjektarbeid / problembasert læring i grupper

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Utsatt eksamen arrangeres i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende ved NTNU.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2001 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Offshoreteknologi - Drift og vedlikehold
 • Organisasjon og ledelse
 • Ingeniørvitenskap
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Tilstandsovervåking/feildeteksjon
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Driftsteknikk
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Maskinkonstruksjon - driftssikkerhet
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU