course-details-portlet

MAST1002 - Introduksjon til maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Faget skal gi en innføring og oversikt over maskinteknikk og produktutvikling som disiplin.

 • Kreativt arbeid
 • Frihåndstegning og teknisk tegning
 • Metoder til å søke ideer basert på bruker, bruksmåte og brukssituasjon
 • Produktutviklingsmetodikk og metoder i produktutvikling
 • 3D modellering og simulering
 • Modellering av tekniske system og prosesser
 • Framstilling av modeller og prototyper ved hjelp av digitale og manuelle verktøy.
 • Produktets miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om bredden i maskiningeniøryrke
 • har kunnskap om industriell design og produktutviklingsmetodikk med elementer fra konstruksjon, prosess og automasjon.
 • kjenner til betydningen av menneskelige faktorer i produktutvikling.
 • har kunnskap om produkter og produktutviklingens miljøpåvirkning.
 • kjenner til aspekter ved drift og vedlikehold av industrielt utstyr.

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan anvende skisser og digitale modeller som arbeidsform ved produktutvikling.
 • kan beherske digitale og manuelle verktøy for bygging av modeller og prototyper.
 • kan modellere tekniske systemer og prosesser basert på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan vurdere ulike maskineriløsninger med hensyn til økonomi, ytelse, energibruk.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
 • kan utveksle informasjon og erfaringer med andre for å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt med faser og milepeler.
 • kjenner til innovasjonsprosesser og arbeidsmetoder for å utvikle og teste prototyper.
 • kjenner til gruppeprosesser og kan gjennomføre prosjekt i team.
 • har innsikt i å utføre undersøkelser med hensikt å finne og beskrive en produktidé, basert på bruker, brukssituasjon og omgivelsesforhold.
 • kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • kjenner til trender innen teknologi for komponenter og systemløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Individuelle øvinger
 • Gruppearbeid med utviklingsoppgave under veiledning
 • Temaforelesninger på relaterte emne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske individuelle øvinger leveres fortløpende. Presentasjon av semesteroppgave skal være godkjent. Semesteroppgaven skrives i grupper. 

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Kursmateriell gjores tilgjengelig ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A

Utlevering
16.05.2022

Innlevering
24.05.2022


12:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU