course-details-portlet

MASA1002 - Introduksjon til maskin

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Faget skal gi en innføring og oversikt over maskinteknikk og produktutvikling som disiplin.
-Kreativt arbeid.
-Frihåndstegning og teknisk tegning
-Metoder til å søke ideer basert på bruker, bruksmåte og brukssituasjon.
-Produktutviklingsmetodikk og metoder i produktutvikling.
-3D modellering og simulering
-Modellering av tekniske system og prosesser.
-Framstilling av modeller og prototyper ved hjelp av digitale og manuelle verktøy.
-Produktets miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten:
-har kunnskap om bredden i maskiningeniøryrke
-har kunnskap om industriell design og produktutviklingsmetodikk med elementer fra konstruksjon, prosess og automasjon.
-kjenner til betydningen av menneskelige faktorer i produktutvikling.
-har kunnskap om produkter og produktutviklingens miljøpåvirkning.
-kjenner til aspekter ved drift og vedlikehold av industrielt utstyr.
Ferdigheter:
Kandidaten
-kan anvende skisser og digitale modeller som arbeidsform ved produktutvikling.
-kan beherske digitale og manuelle verktøy for bygging av modeller og prototyper.
-kan modellere tekniske systemer og prosesser basert på praktiske og teoretiske problemstillinger.
-kan vurdere ulike maskineriløsninger med hensyn til økonomi, ytelse, energibruk.
Generell kompetanse
Kandidaten
-har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
-kan utveksle informasjon og erfaringer med andre for å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt med faser og milepeler.
-kjenner til innovasjonsprosesser og arbeidsmetoder for å utvikle og teste prototyper.
-kjenner til gruppeprosesser og kan gjennomføre prosjekt i team.
-har innsikt i å utføre undersøkelser med hensikt å finne og beskrive en produktidé, basert på bruker, brukssituasjon og omgivelsesforhold.
-Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
-kjenner til trender innen teknologi for komponenter og systemløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
-Individuelle øvinger
-Gruppearbeid med utviklingsoppgave under veiledning.
-Temaforelesninger på relaterte emne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske individuelle og gruppeoppgaver som leveres fortløpende, 2/3 kreves godkjent.

Presentasjon skal være godkjent.

Rapport vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Kursmateriell gjores tilgjengelig ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering 12.05.2021

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU