MAL4201 - Fordypning i allmennsykepleie, del 3

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Administrasjon og ledelse av sykepleietjenesten ved egen arbeidsplass
Teamarbeid og pasientsikkerhet
Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie
Sykepleie til utvalgte grupper av pasienter
Pasienten som har eller kan utvikle ytterligere, alvorlig helsesvikt knyttet til aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer,
Spesialsykepleierens oppgaver knyttet til å planlegge og gjennomføre helhetlig, trygghetsskapende og kontinuerlig omsorg til utvalgt pasientgruppe
Undervisning og veiledning

Læringsutbytte

Kunnskap
Har inngående kunnskap om
-egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller store krav til kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming fra sykepleier i tverrfaglig team
-sårbare og kritiske faser hjemme og i institusjon knyttet til utvalgt sykepleiefaglig problemstilling
-behandling av utvalgt problemstilling og den innvirkningen aktuell helsesvikt kan ha på pasientens og pårørendes livssituasjon
-sosiokulturell forståelse av mennesker med ulik alder og funksjonsnivå
-utvalgt pasientgruppes og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ut fra sosiokulturelle forhold
-flerkulturell kompetanse i klinisk sykepleie knyttet til valgt pasientgruppe
-formidling av tilpasset informasjon til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner

Ferdigheter
Vurderer kritisk
-egen kompetanse i å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
-egen kompetanse knyttet til å fungere i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
-iverksatte behandlings- og sykepleietiltak med hensyn til rammen av lover og bestemmelser
-risiko for psykiske senskader i forbindelse med opplevelse av traumer, sorg- og tapsreaksjoner ved aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdommer
-egen evne til å gi assistanse til andre i teamet,gi og motta feedback og si fra når pasientsikkerheten er truet
Vurderer og velger på selvstendig grunnlag evidensbaserte tiltak knyttet til utvalgt problemstilling i klinisk praksis
Anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i helseprofesjoner

Generell kompetanse
Argumenterer og utøver avansert sykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre
Viser høy grad av evne til anvendelse av forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis og fagutviklingsarbeid
Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som utvikler identitet som sykepleier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Seminar(er)
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Kliniske erfaringer

Obligatoriske arbeidskrav:
5 skriftlige obligatoriske arbeidskrav.
Deltakelse ved simulering
Ledelse av 2 gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Individuell prosjektoppgave. Omfang 3000 ord +/-10%

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I henhold til eksamensplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i allmensykepleie, del 2

Kursmateriell

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.