MAL4103 - Valgfri metode, kvantitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kvantitativ design, f.eks RCT, kvasieksperimentelle-, cohort- og tverrsnittsstudier

Datainnsamlingsmetoder, f.eks spørreskjema, observasjon

Parametrisk- og ikke-parametrisk statistikk

Statistikkprogram

Prosjektskisse

Læringsutbytte

Kunnskap

- har inngående kunnskap om ulike kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
- har inngående kunnskap om validitet og reliabilitet i kvantitativ forskning

Ferdigheter

- formulerer og analyserer problemstillinger innen kvantitativ forskning
- kritisk gransker spørreskjema/instrument
- analyserer og tolker kvantitative data
- beskriver og forklarer validitet og reliabilitet i kvantitative studier
- utarbeider en prosjektskisse for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

- kritisk gransker og kommuniserer faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kvantitativ forskning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Seminar

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden.
Studieoppgaver i gruppe
Individuell-/gruppeveiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Utvikle prosjektskisse.Omfang 2500 ord +/- 10%.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Utlevering
07.11.2017

Innlevering
15.12.2017

Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering
19.01.2018

Innlevering
02.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.