MAL4101 - Fordypning i allmennsykepleie, del 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

-Kunnskapsbasert praksis
-Behandling, rehabilitering og lindring til pasienter med aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder
-Pasientsikkerhet
-Smertelindring ved akutte og kroniske smerter
-Lindrende omsorg i livets sluttfase
-Hverdagsrehabilitering
-Ernæringsproblematikk ved aldersrelaterte sykdommer, kroniske helseplager og sammensatte sykdomsbilder
-E-helse innenfor behandling, rehabilitering og pasientsikkerhetsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Har inngående kunnskap om
-aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
-egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleie
-observasjoner, tolkning av symptomer og planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie til personer med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
-mulig risiko, komplikasjoner og bivirkninger knyttet til omsorg og behandling rettet mot mennesker med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte lidelser
-hvordan opprettholde og gjenopprette funksjoner der de er svekket eller truet
-lindrende behandling og omsorg rettet mot kroniske helseplager og ved livets slutt

Ferdigheter

Gjør rede for
-hvordan identifisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleien innen eget spesialitet gjøres i tråd med forskningsbasert kunnskap
-hvordan komplikasjoner og ytterligere redusert livskvalitet kan forebygges hos mennesker som mottar behandling og pleie rettet mot aldersrelaterte, kroniske eller sammensatte sykdomsbilder
-hvordan overvåkning av en pasientsituasjon og det totale miljøet som omkranser denne kan bidra til situasjonsbevissthet
-hvordan funksjonsnivå og livskvalitet kan opprettholdes og gjenopprettes der de er truet
-ernæringens betydning for helsetilstanden til utvalgt pasientgruppe

Analyserer og forholder seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor behandling, rehabilitering og sykepleie til valgt pasientgruppe/målgruppe

Reflekterer over egen praksis med hensyn til:
-utvalgte praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til valgt pasientgruppe
-veiledning og støtte til valgt pasientgruppe
-systematisk identifisering av udekkede grunnleggende behov og redusert funksjonsevne hos valgt pasientgruppe
-anvendelse av ulike teknologiske hjelpemidler i sykepleien til valgt pasientgruppe
-å vise respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
-samhandling med pasientens pårørende som bygger på respekt, omsorg og ivaretakelse av deres rettighete
-å handle etisk og juridisk forvarlig
-å sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
-å dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid

Vurderer kritisk eksisterende kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Generell kompetanse

Reflekterer over egen praksis med hensyn til å:
-bidra til et godt arbeidsmiljø
-være bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
-ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
-bidra til å kvalitetssikre sykepleien og annen behandling til pasienter med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomsbilder
-skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
-bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
-analysere egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis
-inneha en reflektert holdning til kollegaers yrkesutøvelse
-differensiere og prioritere egne læringsbehov
-bruke erfarne sykepleiere med relevante videreutdanninger og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
-vise forståelse for betydningen av kontinuitet i sykepleien

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Kliniske erfaringer

Obligatorisk arbeidskrav:
3 individuelle skriftlige arbeidskrav.
Deltakelse i simulering
Ledelse av 2 sykepleiefaglige gruppeveiledninger ved egen arbeidsplass
Deltakelse i 2 seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Individuell oppgave. Oppgavetekst oppgis ved oppstart av emnet.Omfang 2500 ord +/- 10%

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I henhold til eksamensplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i allmensykepleie, del 1

Kursmateriell

Selvvalgt litteratur av relevans for egen fordypning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.