LYFH3001 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Organisasjonsmodeller
Ledelsesteorier
Konflikter og konflikthåndtering
HMS

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
har kunnskap om ulike organisasjonsmodeller og ledelsesteorier
har kunnskap om konflikter og konflikthåndtering på individ og gruppenivå
har kunnskaper om HMS

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
kan gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller
kan gjøre rede for og anvende ulike ledelsesteorier
kan beskrive ulike strategier for å håndtere konflikter
kan gjøre rede for innholdet og betydningen av HMS på ulike nivå

Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
kan formidle sentralt fagstoff innen emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer.
kan utveksle synspunkter og erfaringer og bidra til utvikling av god ledelse og ivareta HMS
kan utøve god ledelse og håndtere konflikter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Praktiske øvelser
Det er obligatorisk oppmøte på forelesningene

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLHS)

Forkunnskapskrav

Bestått emnene i 1. og 2. studieår 3-årig YFL
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
06.02.2018

Innlevering
09.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.