LYFA1002 - Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100 A
Oppgave 40/100 A

Faglig innhold

Studieteknikk: Grunnleggende studieteknikk for å legge til rette for gode studie- og arbeidsvaner og effektiv bruk av tid.

Oppgaveskriving: Innhente og vurdere kilder kritisk, føre referanser.

Vitenskapelig metode: Utviklingen av vitenskapelig metode, strategier for å fremskaffe kunnskap, skille mellom vitenskap/ikke-vitenskap og vanlige logiske tankefeil.

Etikk: Etiske problemstillinger i framtidig yrkesutøvelse.

IKT: Tekstbehandling i Word med vekt på rapportskriving med strukturering av innhold og dynamisk oppsett. Beregninger, formatering og presentasjon av data, lage diagrammer i Excel.

IKT-basert læring: Responssystemer, elektroniske tavler, peer learning, fjernundervisning.

Prosjekt: Individuell og gruppebasert prosjektoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig metode, kunnskap om vitenskapens og teknologiens historie.

Kandidaten skal ha en grunnleggende kunnskap i å benytte digitale hjelpemidler i sine videre studier og framtidig yrkesutøvelse.

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studier og ha oversikt over relevante arbeidsoppgaver i framtidig yrkesutøvelse.

Kandidaten har kjennskap til ulike metoder for IKT-basert læring.

Ferdigheter:
Kandidaten behersker bruk av IKT for undervisning i skole og bedrift og har grunnleggende kompetanse i bruken av tekstbehandling og IKT-baserte undervisningsmetoder.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, bruke, henvise til og vurdere kvaliteten på informasjon og fagstoff og behersker skriftlig referanseføring.

Kandidaten kan drøfte relevante problemstillinger og formidle kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til fremtidig yrkesutøvelse.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig yrkesutøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Parallelle forelesninger og digital ferdighetstrening. Gruppearbeid på prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Obligatorisk arbeidskrav - 80 % fremmøte

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 4 øvinger må være godkjent. Kandidaten må ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen.
Individuell prosjektoppgave teller 60% og prosjektoppgave i gruppe teller 40%.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Åpent

Kursmateriell

Marie Landstad (2014) Microsoft Excel 2013: Opplæring for norsk programversjon. ISBN: 978-82-477-2226-8Utdelt materiale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFLF1002 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave INSPERA 60/100 A

Utlevering
01.11.2018

Innlevering
14.12.2018

Høst ORD Oppgave INSPERA 40/100 A

Utlevering
01.11.2018

Innlevering
09.11.2018

Sommer UTS Oppgave INSPERA 60/100 A
Sommer UTS Oppgave INSPERA 40/100 A

Utlevering
08.08.2019

Innlevering
16.08.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.