LVUT8115 - Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 10/100 1 timer E
Praktisk eksamen 90/100 2 timer E

Faglig innhold

- Å utvikle grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk
- Å lære om grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
- Å begynne med norsk tegnspråk som kommunikasjon med elevene i skolen
- Å bli kjent med digitale læremidler på norsk tegnspråk
- Å bli kjent med læreplanene for hørselshemmede elever

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kjennskap til noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- har kunnskap om norsk tegnspråk som fullverdig språk
- har kjennskap til opplæringsloven og læreplaner for døve
- har kjennskap til døves skolehistorie

Ferdigheter
Studenten
- har utviklet et begynnende tegnforråd
- kan kjenne igjen og bruke noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i kommunikasjon med andre
- kan føre samtaler på norsk tegnspråk om noen kjente tema

Generell kompetanse
Studenten
- har strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
- har strategier for å kommunisere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesing og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum. Bruk av IKT. Videoavlesning. Nettbasert undervisning. Kunnskapsdeling i eget kollegium som innebærer utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftligoppgave 2
  • Praktiskoppgave 2
  • Praktiskoppgave 1
  • Praktiskoppgave 3
  • Skriftligoppgave 1

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
3 Ferdighetstreninger
2 Skriftlig

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
- Innspilling av tekst på tegnspråk
- Skriftlig refleksjon

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEGN6000 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 10/100 E

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Praktisk eksamen** 90/100 E 24.11.2017

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
24.11.2017

10:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen utført i språklab
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.